Aluminium – det grønne gullet?

Aluminium - det grønne gullet?
Aluminium - det grønne gullet? Photographer: Roy Stranna (All rights reserved (Copyright))

Aluminium – det grønne gullet? er et digitalt undervisningsopplegg som skal stimulere til refleksjon omkring aluminium som «miljøversting» eller «miljøvenn». Ambisjonen er å bidra til å gjøre bærekraftmålene om klima og miljø håndgripelige, forståelige og aktive for skoleungdom.

Duration

60-90 minutter

Time period

Tilgengelig digitalt hele året

Cost

Free

Other info

Digitalt tilbud for klasseromsundervisning. Det er nødvendig med egen PC med lyd

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
 • 8. - 10. trinn: Naturfag (NAT01-04) and Samfunnsfag (SAF01-04)
 • vg1: Naturfag (NAT01-04) and Samfunnskunnskap (SAK01-01)

Naturfag (NAT01-04)

grades 8 - 10

 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

VG1

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 8 - 10

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Samfunnskunnskap (SAK01-01)

VG1

 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

Show competency goals

Nøkkelinfo:

• Målgruppe: 10. trinn + 1. VGS

• Varighet: ca. 60 – 90 min

• Behov for utstyr: PC med lyd

• Tilbudet er gratis

I undervisningsopplegget møter elevene Kim, som lurer på hvor miljøvennlig aluminium er. Sammen med Kim legger elevene ut på en reise og underveis introduseres elevene for aluminiumindustriens miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold, klimagassutslipp, energibruk og resirkulering. Til hvert tema følger det informasjon og ulike typer oppgaver. Oppgavene er laget for å øve opp evnen til å tenke kritisk og lære seg å håndtere ulike meninger. Det skal også stimulere til å se sammenhenger mellom ulike aspekter ved bærekraftig utvikling.

Besøk den interaktive historien

More school experiences

School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Aluminium – det grønne gullet?

Aluminiummuseet

Naturfag Samfunnsfag Samfunnskunnskap grades 8 - 10 VG1
School
Card Image

Sjømatreise gjennom 1800-tallet

Norges Fiskerimuseum

Historie VG1 VG2 VG3

Share to