Livet under Krigen i motstand og samarbeid

Barn frå Telavåg i fangenskap på Framnes
Barn frå Telavåg i fangenskap på Framnes Photographer: Ukjent

Kva om det var deg? Nordsjøfartmuseet handlar om sterke historier, nokon om heltemot, andre om avmakt og svik. Korleis ville du handla, om du blei satt i same situasjon?

Maximum attendees

30

Duration

2 timer

Time period

Hele året

Cost

Free

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
 • 8. - 10. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)
 • vg3: Historie (HIS01-03)

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 8 - 10

 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

Historie (HIS01-03)

VG3

 • utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet
 • drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
 • reflektere over hvordan fortiden brukes i lokalmiljøet og av ulike aktører, og drøfte hensikten med denne historiebruken
 • beskrive bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter på 1900-tallet og reflektere over om fredsslutningene bidro til å skape fred og forsoning
 • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
 • utforske en persons handlingsrom og valgmuligheter i en konfliktsituasjon og vurdere konsekvenser av valgene personen har tatt
 • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken
 • utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i

Show competency goals

Nordsjøfartmuseet handlar om sterke historier, nokon om heltemot, andre om avmakt og svik. Korleis ville du handla, om du blei satt i same situasjon?

Kvar gruppe får utlevert ein fiktiv historisk karakter frå krigen. Personen blir satt i ein vanskeleg situasjon, og må gjere eit val. Valet vil få konsekvensar for ein sjølv og andre. Elevane skal førestille seg kva personen tenkte kring situasjonen, og drøfte kva ho kunne vite om konsekvensane av valet ho måtte ta. Oppgåvene øver elevane i å nytte museet som kjelde og å tenkje historisk. Dei får nytte kunnskap og kreativitet til å skape ein truverdig karakter, og dei får drøfte kva rolle etikk, moral og eigen tryggleik speler for ein enkeltperson under eit diktatorisk regime i krigstid.

Nordsjøfartmuseet handlar om menneskje som tok lagnadstunge val. Nokon heilt frivillig, andre under tvang. Nokon val var kanskje uunngåelege. Felles for dei alle var at dei blei tatt i ein påtvinga situasjon, kor det einskilde menneskje måtte finne seg ein plass. Dette kan ein knytte til læremåla i historiefaget på fleire nivå. I dette opplegget får elevane kunnskap om spesifikke forhald under den andre verdskrigen, men dei får og øving i meir generelle sider av faget.

Pedagogisk gjennomføring

 • Elevane arbeider i grupper. Introduksjon av pedagogen, visning av film og sjølvstendig arbeid i utstillingane.
 • Kvar gruppe får ca 5 minutt til å presentere arbeidet i plenum. Dei kan sjølv velje presentasjonsform. Museumspedagogen samtaler med kvar gruppe om drøftinga som ligg bak presentasjonen.

Order form

More school experiences

School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Skulen i gamle dagar

Sunnfjord Museum

Samfunnsfag Norsk grades 3 - 4 grades 1 - 2
School
Card Image

Jernalderen og spannformet keramikk

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4 grades 5 - 7

Share to