main article image
Foto: Ragni Engstrøm Nilsen/Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Hulda Garborg (1862-1934)

Hulda Garborg var ein stor kulturpersonlegdom i si samtid, og ho forma bunaden som del av ein større visjon om ei betre, sunnare og heilnorsk framtid.

Arbeidet med bunader kom som eit resultat av at Hulda Garborg drog i gang leikarringar landet over. Ho var ein samfunnsengasjert debattant i aviser og tidsskrift, og ein ivrig folkeopplysar. I tillegg var ho eldsjel og pioner i målsak, teaterarbeid, kvinnesak og kosthald, og ho gav ut romanar, skodespel og dikt.

Garborg var den fyrste til å ta i bruk ordet bunad slik vi kjenner det. Etter unionsoppløysinga i 1905 oppmoda Garborg folkedansarar og andre med nasjonalt sinnelag om å ta i bruk bunader og folkedraktplagg frå heimbygdene sine. No var det ikkje lenger naudsynt å syne til ein felles norsk identitet, og nasjonaldrakta frå Hardanger vart sjeldnare å sjå. Garborg meinte bunaden måtte vidareføre det beste i gammalt norsk handarbeid, med stødige materiale i ull og lin, i tillegg til fleirfarga rosesaum. Dessutan skulle bunadene ha ei behageleg passform og ei enkel tilverking.

Garborg meinte at ein bunad måtte tilpassast «kvinner i vår moderne samtid». Med utgangspunkt i dei tradisjonelle kyrkjekleda frå Gol i Hallingdal utarbeidde Hulda kring 1900 ein ny bunad som hang laust frå skuldrene, med eit romslegare livstykke og eit slankare skjørt.

Hulda Garborg sin hallingbunad, seinare også bunaden frå Valdres, vart ståande som mal for korleis bunader skulle sjå ut: svart eller mørk blå ullkjole med fleirfarga ullgarnsbroderi. I område der ein ikkje kunne finne spor etter gamle, tradisjonelle drakter, vart det skapt nye etter Hulda si oppskrift. Denne malen står framleis sterkt i dag.

Artikkelen er ein del av ustillinga Fyrstedamer i bunad.

Hulda Garborg’s work with the bunad came as a result of her involvement with folk-dance groups around the country. She was an impassioned debater of social issues in the press, and an avid public educator. She was a crusader and a pioneer of the campaign for a national language, theater work, women’s issues and dietary habits, in addition to publishing novels, plays and poems.

Garborg was the first to use the word bunad as we know it today. After the dissolution of the union with Sweden in 1905, Garborg encouraged folk dancers and others of a patriotic disposition to make use of bunads and items of folk dress from their home districts. Now it was no longer necessary to display a collective Norwegian identity, and it became rarer to see the National dress from Hardanger. Garborg believed the bunad ought to convey the best of old Norwegian handicrafts, with sturdy material in wool and linen, in addition to multicolored rose embroidery. In addition, the bunad was to have a comfortable fit and be simple to produce.

Garborg thought that the bunad ought to be adapted to “women in our modern age”. Starting with the traditional church attire from Gol in Hallingdal, Hulda developed a new bunad in 1903 that hung loosely from the shoulders with a more spacious bodice and slenderer skirt.

Hulda Garborg’s Halling bunad, and later too the Valdres bunad, remained templates for how bunads should look: a black or dark blue wool dress with multicolored wool yarn embroidery. In regions where there were no traces of old, traditional dress, new bunads were created on the basis of Hulda’s instructions. This ideal is still going strong today.

This article is a part of the exhibition Leading Ladies in Bunad

Hulda Garborg-bunad. Garborg gjorde si tolking av folkedraktene frå Gol i nedre Hallingdal tilgjengeleg i boka Norsk Klædebunad i 1903. Boka var meint som ein fyrste introduksjon til bunadsaum og introduserer omgrepet bunad, slik vi kjenner det i dag. Garborg sin bunad er ei enklare utgåve av folkedraktene i nedre Hallingdal, noko Garborg meinte var naudsynt om moderne bykvinner skulle bruke han. Her er mykje av pynt, tilbehøyr og småplagg borte, alle fargar er avstemte, og snittet er slankare. Denne bunaden er brodert for hand med rosesaum på stakkekant, forkle og liv, og sydd saman på maskin. Tidlegare eigar av bunaden, fru Amundsen, vann bunaden på basar i Gamle Aker Feriekoloniforening ca. 1970 Foto: Ragni Engstrøm Nilsen/Norsk institutt for bunad og folkedrakt
Gamal valdresbunad. Bunaden vart utarbeidd av Hulda Garborg i 1914, i samarbeid med Axel Waldemar Johannessen, med utgangspunkt i ei brodert lue frå Bagn i Valdres. Sjølv om Garborg var godt kjent med den eldre draktskikken i Valdres, meinte ho at dei eldre draktene ikkje var passande i hennar «moderne samtid». Bunaden vart fyrst tilverka med skøyteliv, slik som her, men det forsvann snart saman med forkledet. Bunaden vart i si tid løfta fram som ein mal på korleis ein bunad skulle sjå ut, og bunaden er framleis svært populær. Foto: Ragni Engstrøm Nilsen/Norsk institutt for bunad og folkedrakt
Sunnmørsbunad. Dei fyrste bunadene frå Sunnmøre kom i bruk tidleg på 1900-talet og bygde vidare på lokale folkedrakter med broderi på forkle og liv. Saman med Garborgs bunader frå Hallingdal og Valdres vart dei ståande som ein mal på korleis norske bunader skulle sjå ut. Det fleirfarga ullgarnsbroderiet fjerna seg etter kvart frå den opphavlege folkedraktskikken på Sunnmøre og nærma seg Garborgs bunadsideal, slik vi finn det i hennar variant av hallingbunaden. Slike bunader vart sauma av unge jenter på Møre folkehøgskule. Denne bunaden er sauma av Anne Maria Fløtre på Sande på Sunnmøre omkring 1920, då ho var 13 år. Foto: Ragni Engstrøm Nilsen/Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Order this image

Share to