"Den finske vaktstasjon Hanænjærvi [Høyhenjärvi] ved Pasvik, hvor passvisitasjon under Skogdir. Jelstrups reise."

Dette fotografiet er fra et arkiv hvor opptakene hovedsakelig ble gjort av funksjonærer i den offentlige skogforvaltningen i samband med befaringsreiser ulike steder i landet. Negativer og kopier ble seirere samlet og arkivert ved skogkontoret i Landbruksdepartementet. Derfra fulgte materialet med til Direktoratet for statens skoger og seinere til Statskog SF i forbindelse med omorganiseringer av den statlige skogetaten, før det endelig ble overlatt til Norsk Skogmuseum i 2001. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og mye er dårlig bevart, blant annet fordi at opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat) på 14, 0 X 8, 3 centimeter.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to