Samisk senter i regionen Sør-Troms og Nordre Nordland. Arbeider med samisk språk og kultur. Várdobáiki driver museene Gállogieddi museum, overtatt i 2010, og Várdobáiki museum på Evenskjer, åpnet 1. februar 2020.

Om Várdobáiki Museumssiida

Várdobáiki museum ble etablert i 2010 etter overtagelsen av Gállogieddi museum fra Evenes kommune. Vi har ansvar for museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Sør-Troms, hvor vi tilhører det nordsamiske språkområdet med både markesamisk, reindriftssamisk og sjøsamisk kultur.

Våren 2018 flyttet det samiske senteret flyttet til Evenskjer hvor det var eget lokale til magasin og utstilling. Dette har ført til en ny avdeling av museet lokalisert i samme bygg som Várdobáiki samisk senter, som hadde åpning 1. februar 2020. Før dette har det vært fokus på dokumentasjon av kulturminner, oppbygging av gjenstands og bildearkiv, samt gjennomføring av flere dokumentasjons prosjekter innenfor immateriell kultur og bygningsvern.

Gjennom ulike formidlings-aktiviteter ønsker museet å nå publikum med kunnskap. Museets ansatte formidler lokal og regional kulturhistorie gjennom foredrag og seminarer. Museet har i flere år arrangert seminar under Márkomeannu-festivalen, der vi presenterer aktuelle kulturarvs-prosjekter. Her bidrar også de andre avdelingene ved Várdobáiki til formidling av kunnskap. Vi tilrettelegger for at ulike grupper som skolebarn og besøksgrupper med spesielle interesser eller spesielle behov, skal ha størst mulig utbytte av museumsbesøk til Gállogieddi. Målet utover opplevelse og tilegnelse av kunnskap er å fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt. Formidling via nett er noe vi har hatt større fokus på den siste tiden. Vi har også fokus på bruk av andre digitale medier for å nå ut med informasjon herunder også annonsering innen reiseliv.

Samisk Ytringsfrihet og Samfunnsengasjement

Høsten 2015 startet Várdobáiki museum opp prosjektet Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement. Målet med prosjektet var å dokumentere, synliggjøre, ta vare på og formidle den nære samiske kulturpolitiske historien i Sør-Troms og Nordre Nordland, for å skape en større forståelse og innsikt i bakgrunnen for dagens samiske samfunn. 25 foreninger/foretak i regionen samtykket i deltakelse i prosjektet, og av disse har omtrent 15 vært aktive i hele prosjektperioden. Det er i dag ca. 50 år siden den samepolitiske bevegelsen startet i nær fortid. Dagens oppvoksende generasjon samt unge voksne har ikke opplevd en tilværelse uten Sametinget. Det er viktig at den nære historien, selv så turbulent den kan virke for mange, blir dokumentert og tatt vare på som en del av vår felles hukommelse, både i det samiske og det øvrige samfunn.

Prosjektet har løftet fram, synliggjort og formidlet forenings- og foretakshistorien i regionen gjennom både egenaktivitet og fellessamlinger. De enkelte deltakere har blitt bedre kjent med egen organisasjonshistorie. Fellessamlingene har fungert som en arena for nettverksbygging og samarbeid mellom samiske aktører. Samlingene har også vært en arena for kompetanseheving innen foreningsarbeid hvor gjennomgang og digitalisering av egen foreningshistorie har stått sentralt. Slik har prosjektets mål om å skape større innsikt og forståelse i bakgrunnen for dagens samiske samfunn ved å dokumentere, synliggjøre og ta vare på den nære kulturpolitiske historien i Vesterålen, Sør-Troms og Nordre Nordland blitt nådd.

Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement

Her finner du mer om prosjektet.

Share to