Kraftmuseet vart etablert i 1988 og held til i Tyssedal i Odda kommune. Kraftmuseet forvaltar det freda vasskraftanlegget Tysso I, med røyrgate og fordelingsbasseng på Lilletopp. I Odda eig og forvaltar museet arbeidarbustadar, og fleire bygg på det tidlegare smelteverket. I samlingane har Kraftmuseet foto, arkiv og gjenstandar, i tillegg til film og intervju av tidsvitner frå vasskraft-, prosessindustri, foreiningsliv og fritid i Hardanger.

Om Kraftmuseet

Kraftmuseet formidlar korleis vasskrafta og industrien endra samfunnet tidleg på 1900-talet.

Kraftmuseet forvaltar 25 bygg, der Kraftstasjonen er hovudbygget - eit nasjonalt, freda kulturminne med originale maskinar, instrument og interiør. Museet forvaltar også industriarkiv, lokalhistoriske arkiv, foto, film og intervju knytt til vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og industristaden.

Samlingar og foto

Samlingane omfattar gjenstandar og materiale frå vasskraftindustrien, organisasjonar, einskildpersonar og bedrifter. Kraftmuseet har varierte arkivsamlingar som industriarkiv, privatarkiv, foto, filmar, intervju, gjenstandar, artiklar og bøker. Museet dokumenterer både teknisk utvikling knytt til prosessindustri og vasskraftutbygging, og forhold som gjeld mennesket i lokalsamfunnet. Fotosamlinga er bygd opp av både enkeltfoto og seriar. Gjenstandssamlinga er hovudsakleg knytt til hushald og arbeidarbustadane, samt kraftstasjonen Tysso 1.

Fanesamlinga inneheld alle typar faner frå lokale skular og det varierte organisasjonslivet.

Bruk søkefunksjonen her på DigitaltMuseum for å finne gjenstandar eller foto av stader og personar du søker etter.

Artiklar

Kraftmuseet sine artiklar handlar om historiske hendingar og fakta omkring vasskraftutbygginga, utviklinga av samfunnet frå turiststad til industristad, menneska som levde her og deira kvardag.

Visit us

Share to