Justismuseet (tidligere Norsk rettsmuseum) i Trondheim er det nasjonale museet for justissektoren. Museet ivaretar Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for museal dokumentasjon av politiet, rettsvesenet og kriminalomsorgen.

Om Justismuseet

Justismuseet (tidligere Norsk rettsmuseum) i Trondheim er et nasjonalt etatsmuseum som ivaretar Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for museal dokumentasjon av sitt virksomhetsområde. Justismuseet er et kompetansesenter for museal dokumentasjons- og formidlingsvirksomhet for politi, rettsvesen og kriminalomsorg.

Justismuseet ønsker å bidra til en mest mulig fullstendig dokumentasjon av justisetatenes materielle historie i Norge, og har som formål å bidra til økt kunnskap, bevissthet og dialog omkring lov og retts betydning for samfunnet.

Museet skiftet navn fra Norsk rettsmuseum til Justismuseet i 2016.

Visit us

Share to