Mjøsmuseet har som mål å dokumentere, bevare, forske og formidle det levde liv på Gjøvik og Toten. Museets samling har sitt tyngdepunkt på 1800- og tidlig 1900-tallet. Sentrale temaer er jord- og skogbruk, industri, håndverk og sjøfart.

Om Mjøsmuseet

Mjøsmuseet forvalter tre samlinger som representerer et mangfold av historier og temaer om det levde liv på Gjøvik og Toten.

Gjøvik gård: Nedre Gjøvik gård ble kjøpt av Casper Kauffeldt i 1804, som gårdsbruk og bolig for ham og hans familie. Kauffeldt forpaktet grunn under Hunn gård i Vardal, og etablerte landets første privateide glassverk. Gjøvigs Glasværk var i drift fra 1807-43.

Eiktunet kulturhistoriske museum: Museet ble etablert i 1954 og består av 33 historiske bygninger som representerer det gamle bygdesamfunnet omkring Gjøvik.

Friluftsmuseet Stenberg: Museet er bygd opp rundt amtmannsgården Stenberg som ble fredet i 1923. Amtmannsgården var plass, gård og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790. Sorenskriver og senere amtmann Lauritz Weidemann overtok gården i 1802.

Mjøssamlingene ved Minnesund: Det er et gammelt trafikknutepunkt ved Minnesundbruene. Museet viser det gamle sjøfartsmiljøet med pakkhus fra 1801 og skipperbolig fra 1844. Her finnes utstillinger om Mjøsas flomhistorie, tømmerfløting og båttrafikk samt historiske fartøyer i drift og på utstilling.

Visit us

Share to