Oldsaker fra Toten

Mjøsmuseet forvalter en av landets største samlinger av oldsaker foruten universitetsmuseene. Samlingen omfatter steinøkser, flintspisser, våpen- og arbeidsøkser av jern, ulike sverd og noen skjoldbuler. Det er også ulike typer pil- og spydspisser. Fra yngre romersk jernalder har museet to bronsekjeler som har vært brukt ved begravelser, og perler og andre smykker fra samme tid. Oldsaker er gjenstander som er eldre enn reformasjonen. Samlingens eldste gjenstander er fra yngre steinalder, videre til eldre jernalder, yngre jernalder med merovingertid og vikingtid, samt middelalder.

Vekt
Smykke
Smykke
Smykke
Våpen
kjele
Spenne
redskap
redskap
Stein
Smykke
Våpen
Beslag
Våpen
Våpen
Våpen
Våpen
Våpen

Mjøsmuseets samling av oldsaker kommer i hovedsak fra Even Gihles (1853-1919) samling. Han var gardbruker på Dyrin ved Balke i Østre Toten. Hans far Even Gihle var lensmann på Østre Toten i 50 år og morfaren var eidsvollsmannen korporal Niels Dyhren (1778 - 1866). Even Gihle var lensmannsbetjent hos faren fra 1871 til 1896, og i en periode konstituert lensmann. Han overtok gården i 1896, og i mange år drev han auksjonsvirksomhet, først sammen med overrettssakfører Ulrik Graff og senere på egen hånd. Gihle ble godt kjent på Toten og fikk tallrike bekjentskaper. Han var interessert i historie og hadde en medfødt samlertrang som begynte med frimerker og mineraler. Etter hvert som interessene endret seg gikk han over til å samle mynter, våpen, oldsaker og kulturhistoriske gjenstander. Fra 1881 førte han en detaljert protokoll over gjenstandene som ble lagt til samlingen, om hvor de kom fra, når de ble funnet og av hvem.

Professor Oluf Rygh ved universitetet reiste fra Kristiania og besøkte Gihle på Dyrin flere ganger. Rygh ga sine vurderinger av samlingen, av hva slags gjenstander det var Gihle hadde og tidfesting av hvilken periode gjenstanden kunne være fra. Professor Rygh var fra 1862 bestyrer av Universitetets oldsaksamling, og fra 1875 professor i nordisk arkeologi. Oldsakene i samlingen omfatter våpen og verktøy av stein, flint, jern og bronse, smykker og gravgods, samt andre løsfunn. Gihle fikk sakene enten i gave, eller han kjøpte eller byttet de til seg. Noen gjenstander hadde ligget på gårder rundt på Toten en tid. Slutten av 1800-tallet var en tid med mange endringer, og mange gjenstander dukket opp ved grøftegraving, bygging av nye veier eller at jorda ble tatt i bruk på nye måter som følge av nyvinninger innen jordbruket.

Even Gihles samling er mangfoldig, med rundt 450 gjenstander der fellesnevneren i hovedsak er den lokale tilknytningen. Myntsamlingen, våpensamlingen, kirkesamlingen og samlingen av husgeråd er innholdsrike og varierte. I museets oldsaksamling finnes også andre gjenstander som spyd, pilspisser og steinøkser fra de noe mindre samlingene til Adolf Rogneby og Nils Kvikstad. Arkeolog Jan Petersen ved Universitetets oldsaksamling gjennomgikk samlingene til Gihle og Rogneby i 1921. Han tok mål av alle oldsakene og kategoriserte de etter typer av sverd, økser, pilspisser m.m. Petersen brukte det som også i dag er en standard for å katalogisere og beskrive oldsaker, først og fremst professor Ryghs standard og referanseverk, publisert i 1885; «Norske Oldsager». Dernest brukte Petersen Sophus Müller «Ordning av Danmarks Oldsager III» (1892-95), noen publikasjoner av Haakon Shetelig som referanser, og noe fra sitt eget verk «De norske vikingsverd» (1919).

Etter Gihles død ble samlingen solgt til Totens Sparebank. Toten Museumslag hadde før den tid blitt tilbudt samlingen, men de manglet både penger og egnede lokaler. Etter anskaffelse av gården Stenberg fikk museumslaget i 1936 låne samlingen av Totens Sparebank vederlagsfritt mot at de sørget for at samlingen var forsikret. I 1969 ble Gihles samling gitt i gave fra Totens Sparebank til Toten Museum.

Even Gihles samling ble grunnstammen i Toten museums samling, som senere er blitt en del av Mjøsmuseet. Noen av oldsakene kan man se utstilt i Mjøsas Ark på Kapp.

16.århundre

Middelalder

Jernalder

Bronsealder

Steinalder

Share to