Våle historielag og den historiske samlingen på Våle prestegård

Våle historielag har sammen med stiftelsen Våle prestegård, ansvaret for en omfattende og historisk viktig bygningsmasse, og en betydelig samling av historiske gjenstander, alt fra større gårdsredskaper, kjøkkenredskaper og tekstiler, til fotografier. Oversikt over samlingen vil gradvis bli tilgjengelig på denne siden.

Våle historielag

Historielaget ble stifta i 1952, og formålet var å «… vekke og styrke den historiske og kulturhistoriske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. Laget vil verne om de historiske minnesmerker, så disse ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, gammelt kirkeinventar og fornminner av enhver art.»

Da Opplysningsvesenets fond skulle selge Våle prestegård på slutten av 1980-tallet, gikk historielaget inn for å erverve husene. Sammen med daværende Våle kommune og stiftelsen Anders Jahres stiftelse, ble dette økonomisk mulig. Dette var et stort løft der visjonen var å skape et bygdetun der man gjennom frivillig innsats kunne skape et samlingssted for bygdas befolkning og ta være på de historiske verdiene. Eierskapet ble organisert som en stiftelse.

Det har gjennom årene blitt nedlagt et meget omfattende arbeid med vedlikehold og restaurering av de forskjellige bygningene. Dette har vært mulig bl.a. ved stor frivillig innsats og gjennom betydelig økonomisk støtte fra offentlige og private kilder.

Våle prestegård, som har huset prester ved den gamle middelalderkirken i Våle, bygd en gang på 1100-tallet, er funnet omtalt så langt tilbake som i 1395. Da lå den sannsynligvis litt lenger sør enn dagens. Den nåværende prestegården har en av Norges eldste høystuer der tømmeret i denne delen av bygningen, ved dendrokronologisk undersøkelse, er datert til 1641. Bygningen ble betydelig utvidet ved påbygginger i 1738 og 1785. Prestegården ligger på historisk grunn der man også finner gravrøyser og kokegroper fra førkristen tid.

Aktivitet

Siden 1993 har historielaget hatt de fleste av sine møter og arrangementer på Våle prestegård. Gjennom året er det stort sett ett arrangement hver måned, enten et åpent møte med foredrag, eller en rusletur med omviser. I januar–februar er det åpen kafé på søndager, der idrettslaget kjører skiløypene forbi, i løpet av sommeren er det noen søndager åpen kafé med mulighet for omvisning. Det er Olsok-gudstjeneste i samarbeid med menighetsrådet. I september arrangeres sensommerfestival, og i desember julemarked, sammen med arrangementsgruppa i Stiftelsen Våle prestegård, med flere. På sensommerfestivalen og julemarkedet er det god oppslutning med utstillere og salgsboder. Det er full aktivitet i bryggerhuset der det bakes brød og hvetekaker i bakerovnen for salg.

Som en del av Den kulturelle skolesekken har vi de siste årene, før jul, hatt dagsbesøk av kommunens fjerdeklassinger med lærere, der vi sammen med kulturetaten forteller om hvordan en stelte til jul i gamle dager. Elevene får prøve seg på å bake brød i bakerovnen, støpe lys og lage julepynt.

Sammen med Ramnes Historielag har vi i 20 år gitt ut årsskriftet Re-minne med lokalhistorisk stoff. Før dette hadde historielaget en forløper, Våleminne, som ble utgitt mer sporadisk. Re-minne kommer ut i desember og distribueres til samtlige husstander i gamle Re kommune. Alt arbeidet med årsskriftet skjer på dugnad og trykking finansieres ved annonser fra næringslivet i Re.

Mere informasjon om Våle historielag, Våle prestegård og Re-minne finnes på hjemmesiden.

Visit us

Share to