9 results in DigitaltMuseum:

Våningshuset på Skoglyst i Tana, som var embetsbolig for statens skogfunksjonærer i Øst-Finnmark fra 1874 til 1903. Enetasjes hus med lys, vertikalstilt panel og T-postvinduer. Et lite mesaninvindu gir lys på loftet. Bygningen har torvtekket saltak. I forgrunnen et gjerde. Ved gavlene står det bjørketrær. I bakgrunnen et trebart fjell. Marka er snødekket. Skoglyst i Tana var altså i offentlig eie og ble brukt som bolig for skogfunksjonærer i det daværende Øst-Finnmark skogforvaltning. Først var det forstassistenten i Tana som bodde her, seinere ble eiendommen overlatt til vekslende skogforvaltere, som altså var ledere for den statlige skogforvaltningen i Øst-Finnmark. De fleste av disse var forstkandidater, som søkte seg til denne delen av landet for å nå det høyeste sjiktet i den regionale skogforvaltningen. For en god del av dem ble dette et springbrett for å søke seg tilsvarende stillinger lengre sør i landet. Følgelig ble ikke skogforvaltningen i Øst-Finnmark akkurat preget av kontinuitet. Etter at forstkandidat Carl Løvenskiold i 1903 forlot skogforvalterembetet i Øst-Finnmark for å ivareta eiendomsinteresser på Østlandet valgte Skogdirektoratet å ansette en finnmarking som hadde skogskoleeksamen som skoginspektør i denne regionen. Vedkommende hadde egen eiendom i Sør-Varanger, hvor det også var langt flere oppgaver for en skogforvalter. Dette var årsaken til at Skoglyst i 1903 ble solgt på auksjon. Salget innbrakte 3 500 kroner.

Wessel, Ellisif Rannveig

5 results in Finnmark Fylkesbibliotek:

3 results in Grenselandmuseet:

3 results in Varanger museum IKS:

Share to