Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur.

Om Stiftelsen Saemien Sijte

Saemien Sijte ligger i tospråklige Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964 og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av gjenstander, samiske bygninger, duedtie/sløyd og annet av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Bygningen Saemien Sijte sto ferdig 1. juli 1979 og ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Stiftelsen Saemien Sijte er siden 2002 en konsolidert museumsenhet og ligger under Sametingets forvaltning. Dette innebærer at Sametinget skal være faglig og politisk premissgiver for den samiske museumsutviklingen, basert på samenes egne forutsetninger som folk og urfolk. Saemien Sijte har nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Museet har siden 2006 hatt museumsansvar for hele det sørsamiske området dvs. fra Saltfjellet / Rana i nord til Elgå i Hedmark i sør.

Samlingene ved Saemien Sijte består i dag av ca. 500 gjenstander, ca. 1300 registrerte fotografier samt kunst, lyd, film, utstillinger, bygninger og bibliotek. I tillegg finnes en kulturhistorisk arkivsamling som består av dokumenter, intervjumateriale, kulturminneregistreringer og avisutklipp.

Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke sørsamisk identitet, språk og fellesskapsfølelse.

Share to