Hadeland Bergverksmuseum har siden 1990-tallet samlet inn gjenstander og foto fra gruvevirksomheten i Grua-området. I dag omfatter virksomheten innsamling, formidling, dokumentasjon og forskning av Hadelands geologi og bergverkshistorie.

Nye objekter

Om Hadeland Bergverksmuseum

HADELAND BERGVERKSMUSEUM har vært en del av Randsfjordmuseet as siden 2010. Museets bygninger og anlegg er på Grua i Lunner kommune.

Hadeland består av kommunene Lunner, Jevnaker og Gran og ligger i det geologisk interessante Oslofeltet. Virksomheten ved Hadeland Bergverksmuseum omfatter innsamling, formidling, forskning og dokumentasjon av Hadelands geologi og bergverkshistorie. På museet er det utstilt en bergart- og mineralsamling, samt en fossilsamling. Alt dette materialet kommer fra Hadelandsområdet. På museet finnes også utstilt gjenstander, dokumenter og fotografi fra den historiske bergverksaktiviteten i Gruaregionen. Fra vår til høst tilbys guidede turer inn i Nysetergruvene, hvor det ble drevet utvinning av sink.

Gruaområdet peker seg ut blant Hadelands mange industrielle kulturminner. En av Norges eldste jerngruver, Hadelandsgruben, samt svært gamle jernverk er lokalisert på Grua. Hadelnadsgruben ble mutet av kong Christian III i 1538 og ligger i Østhagan, like ved den gamle Bergenske kongevei. På samme sted er det et restaurert kalkverk og kalkbrudd. På Grua er det også en rekke andre gruver hvor det i historisk tid har blitt drevet ut jern, sink, molybden, bly og antakelig også litt kobber. Fra Hadeland er det andre nedlagte jerngruver, marmorbrudd, granittbrudd, kalkverk og teglsteinsfabrikker.

I dag er Grua, hvor museet er lokalisert, et tettsted med stadig økende befolkning. Stedet bærer likevel med seg sitt særegne preg med storslått natur og sine mange kulturminner knyttet til bergverksindustri.

Hadeland Bergverksmuseum is a part of

Share to