Hengebroen over Bjørnsjøhelvete
Hengebroen over Bjørnsjøhelvete Foto: Håkon Bergseth

Hengebroen over Bjørnsjøhelvete

Midt mellom Bjørnsjøen og Skjærsjøen er Bjørnsjøelva på sitt aller smaleste og mest spektakulære. Dette området var beryktet for tømmerfløterne fordi tømmeret alltid satte seg fast og var vanskelig å drive videre ned elva, derav fikk det navnet Bjørnsjøhelvete. Over her går det en hengebro som ble bygd av Oslo Lysverker i 1954 for å transportere arbeidere og utstyr tørrskodd over til kraftlinjene på den andre siden.

Hengebroens utforming

Hengebroen ble opprinnelig bygd for å lette arbeidet med frakt av utstyr og arbeidere til linjen Hol-Oslo II som ble bygd fra 1953-56. Den sparte kontrollører og arbeidere for mange kilometers gange. Arbeidet ble påbegynt i 1954 og ferdigstilt i 1955. Hengebroen har som de fleste andre hengebroer ett tårn i hver ende. Tårnene er bygget av impregnerte stokker. Over hvert tårn er det montert blikkplater for å beskytte mot regn.

Det bærende elementet i broen er hengebrokablene. Disse er laget av den samme stålvaieren som brukes i kraftlinjen som man kan se i lufta på vestsiden av broen. Hengebroen henger 13 meter over Bjørnsjøelva med et spenn på 22 meter. Det sies at broen opprinnelig var ment for å holde en mann og en hest, men slik den framstår i dag er det usikkert om man bør ha med seg hesten!

Hengestengene som broen henger i, har ulike høyder og det er ca. to meter mellom hver hengestang. Rekkverket er av netting, på utstyrslisten beskrevet som "sauegjerde". Gjerdet er festet med kramper i brodekket. Det er ikke galvanisert og har derfor rustet. Brodekket på hengebroen er laget av trebord, og skjøtene er festet med vinkelbeslag. Broen er lukket i hver ende med en grind av tre. Den er forankret i fjellet på østsiden av elven og i grunnen på vestsiden (Holslinjesiden) av elven.

Museet har ikke funnet noen eldre bilder som viser broen i bruk eller fra arbeidet med byggingen, men tegningene etter broen og utstyrslistene finnes i Statsnetts arkiv.

Tegning over hengebroen og utstyrslister. Hentet fra Statnetts arkiv. Broen var opprinnelig bygd for Oslo Lysverker, men eies i dag av Statsnett.

Husekliste over diverse verktøy de måtte frakte opp for å bygge boren
Materiell til Hengebroen over Skjærsjøelven
Rekkverk og gjerdet på broen. I enden kan man se tårnet mot kraftlinjene. Foto:Håkon Bergseth
Foto:Håkon Bergseth
Den galvaniserte hengebrokabelen og det rustne sauegjerdet Foto: Håkon Bergseth
Tårnet mot Rottungen og veien. Foto: Håkon Bergseth
Utsnitt av brodekket Foto: Håkon Bergseth
Hengebroen ligger ved den røde markeringen. Utsnitt fra www.norgeskart.no
Kabelen og hengestengene Foto: Håkon Bergseth
Foto: Håkon Bergseth
Feste til hengestagene opp mot kabelen Foto: Håkon Bergseth

Kort om kraftutbygging og om Holslinjen

På slutten av 1870 årene ble de første elektriske lysanleggene bygd i Christiania, og utover 1880 årene tok flere industribedrifter i bruk elektriske lysanlegg. Dette var såkalte enkeltanlegg som typisk forsynte én fabrikk, men utover 1890 årene kom gjennombruddstiden for kraft, og det ble bygd større anlegg som kunne forsyne hele byer. Etter mange runder med diskusjon ble det også i Christiania satset på utbygging av vannkraft. I 1898 startet byggingen av demningen ved Skjærsjøen, og allerede i 1900 sto kraftstasjonen på Hammeren mellom Skjærsjøen og Maridalen ferdig. Skjærsjøen samlet vann fra de store sjøene Bjørnsjøen, Helgeren, Hakkloa og store Sandungen i Nordmarka. I 1901 produserte Hammeren kraftverk 4 177 000 kWh. Litt over halvparten av energien gikk til Sporveien, mens resten gikk til industri og husholdninger. Behovet for kraft økte utover 1900-tallet, og kraftverket på Hammeren ble etter hvert gradvis utvidet til å inkludere vannfallene kommunen eide i Halfredsfoss, Kaggefoss og Bjørnsjøelva. Med utviklingen av ny teknologi og ny industri var dette likevel ikke nok kraft til hovedstaden. Holselva i Buskerud, som hadde utspring i mange små og store vann mellom Hallingskarvet, Reinskarvet og Votna, ble tidlig foreslått som en mulig kilde som kunne gi kraft til Oslo. I 1916 kjøpte derfor Oslo kommune rettighetene til Holsvassdraget med tanke på å bygge det ut i fremtiden.

Utover 1930-årene ble det laget ulike planer om utbygging av kommunens vannfall i Hol og i februar 1940 vedtok bystyret utbygging av Holsvassdraget. Oslo Lysverker startet arbeidet med byggingen av Ruud kraftverk (i dag kjent som Hol 1), og videre derfra skulle det bygges overføringsledning til Oslo. Kort tid etter at konsesjonen og arbeidet var påbegynt, ble Norge okkupert av Tyskland. Tyskerne var som kjent meget interessert i den norske kraftutbyggingen. Det ble satset på utbygging av traseen, og flere arbeidere ble utskrevet av okkupasjonsmakten for å arbeide på anlegget. Arbeidet på linjen hadde stor framgang, men på grunn av angrepet på Herøya i 1943 ble arbeidet på Holslinjen nedprioritert og anleggsmaskinene ble overført til andre byggeprosjekter som var ansett som mer viktige for okkupasjonsmakten. Etter frigjøringen i 1945 ble arbeidet tatt opp igjen.

I desember 1949 sto både Sogn transformatorstasjon i Oslo og Holsledningen gjennom Nordmarka driftsklar. Hol–Oslo holdt en spenning på 220 kV. Et så høyt spenningsnivå var ikke tidligere tatt i bruk her i landet.

Holsanlegget, kraftutbygging

Holsanlegget, kraftutbygging, mastebygging, fjernledning, mast 432,
Holsanlegget, kraftutbygging, mastebygging, fjernledning, arbeidsfolk, mast 603,
Holsanlegget, kraftutbygging, mastebygging, fjernledning, mast 586
Holsanlegget, røyrgatetraseen, Ruudtoppen, Kraftutbygging, trallebane, røyrmontasje

Demonstrasjon mot traséen og mastene gjennom Nordmarka

Avisutklipp fra Arbeiderbladet 29. november 1946

Opprettelsen av en kraftlinje gjennom Nordmarka ble ikke bare godt mottatt. Høsten 1946 kom det massiv motstand fra friluftsfolk som ville verne marka og turområder mot mastene og utbyggingen av linjen. Avisene var også fulle av opphetede innlegg fra turistforeninger, sportsfiskere og andre. Aker Unge Høyre var aktive motstandere og fikk de fleste politiske ungdomsorganisasjonene med på å underskrive en støtte til demonstrasjonen. Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon var det eneste av ungdomspartiene som ikke støttet demonstrasjonen. Det kom mange konstruktive forslag om jordkabel og tremaster istedenfor store stålmaster, men ingen fikk direkte påvirkning. Den første demonstrasjonen mot utbyggingen av Holslinjen foregikk 28. november 1946, samme dag som formannskapet i Oslo behandlet trasévalget. Demonstrantene samlet seg på Youngstorget, og gikk i fakkeltog mot Rådhuset. Avisene skrev at omkring 30 000 mennesker stod på Rådhusplassen med, plakater, slagord og allsang av Nordmarksvisa. Handelsgymnasiastene stod bak det mest populære slagordet: ”Jernbetong og kabelgate – glisne skogen blir tilbake. La oss drepe ukulturen – for å redde søndagsturen!”.

Videre utbygging av Holslinjen

Det neste trinnet for utbyggingen av Holsledningen skjedde først i 1953. I desember 1956 stod Hol–Oslo linje II klar til drift, i forbindelse med at nye aggregater ble satt inn i kraftverket på Ruud. Traseen ble lagt parallelt med linje 1 fra 1949, og man fikk dermed den doble ledningsføringen som fortsatt er tydelig i dag. Hengebroen ble bygget i forbindelse med utbyggingen i 1954 for å få tilgang til den andre traseen. Hele traseen består av totalt 641 master og i 1963 ble spenningen i kraftledningen oppgradert til 300 kV.

Les mer om Hol-Oslolinjen hos NVE som har inngående artikler om historikk, teknisk utførelse, landskap og begrunnelse for bygging av Holslinjen. https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftledninger/hol-oslo/#begrunnelse

Spor etter tømmerfløting

I dag kan man se spor etter skåvegger som ble bygd for å lette fløtingsarbeidet i Bjørnsjøhelvete Foto: Håkon Bergseth

Det foregikk tømmerfløting i Nordmarka til begynnelsen av 1970-tallet. Tømmerfløterne hadde store problemer med tømmer som satte seg fast akkurat her i dette uregjerlige stryket hvor elva var så smal, derav navnet «Bjørnsjøhelvete». I dag kan vi ennå se rester etter såkalte skåvegger av tømmer som skulle hjelpe tømmerstokkene i det smale stryket under hengebroen. Disse fløtingsinnretningene er interessante spor som forteller en annen historie enn hengebroen. Broen gir imidlertid mulighet til å se disse anretningen på en unik måte.

Eldre bilder fra tømmerfløting i Nordmarka

Se Oslo Byarkivs film om tømmerfløting fra Nordmarka. "Med filmkamera fra Puttmyrene til Nyland" https://filmrommet.no/film/details.aspx?filmid=46477

Fra tømmerfløtinga i Nordmarka i Oslo våren 1956. Fotografiet viser fem arbeidskledde karer med langskaftete fløterhaker i hende. De sto på en elvebrink med ansiktene vendt mot vassdraget, der det lot til å ha hopet seg opp en del tømmer ved utløpet av et lite vann, omgitt av tett, grandominert skog. Vi vet foreløpig ikke hvor i Nordmarka dette fotografiet er tatt. Området hadde tømmerfløting på vassdragene fram til cirka 1960. Fløting av tømmer. Tømmerfløtere.
tømmerfløting, vann, tømmer, skog ukjent person
tømmerfløting, vann, tømmer, skog ukjent person
tømmerfløting, vann, tømmer, skog ukjent person
Haklovann - Nordmarken Wilse, Anders Beer
Tømmerfløting i Skjærsjøelva. Røstad, Paul Andreas
"Tømmerfløtning i Skjærsjøelven"
TØMMERFLØDNING I BJØRNSJØHELVEDE. Ukjent
Flödningen 1914 I Skarselven. Ukjent

Riving av hengebroen?

Statnett hadde ikke lenger behov for broa og ønsket at noen andre skulle overta ansvaret for den. Både Oslo kommune og DNT Oslo ble kontaktet, men ingen var interesserte. Selv om broen fremsto som solid, var det usikkert hvor trygg den var. For at ingen skulle skade seg på broen var det kanskje best å rive den?

Aksjonsgruppe på Facebook reddet hengebroen?

Foto: Sindre Langaas

I løpet av våren 2020 så museet at media var svært engasjert i saken om hengebroen. Engasjementet kom trolig på bakgrunn av en Facebookgruppen «Folkeaksjonen for vern av hengebroen over Bjørnsjøhelvete», som ble opprettet av Sindre Langaas samme vår. Det lokale engasjementet økte i takt med medlemmene i Facebookgruppen og i løpet av våren hadde de fått over 2400 medlemmer. I tillegg skrev den lokale avisen Nordre Aker Budstikke flere reportasjer om hengebroen som igjen engasjerte Aftenposten og TV 2.

Norsk Teknisk Museum ble kontaktet av flere som hadde hørt at hengebroen over Bjørnsjøhelvete skulle rives. Det ville være synd om broen som hadde vært overgang for arbeidere og turgåere i over 60 år, og som viste Bjørnsjøhelvetes rester etter tømmerfløting så godt, skulle rives uten at den ble dokumentert. Museet bestemte seg derfor i samarbeid med NVE og Byantikvaren om å ta turen opp for å se på broen og gjøre en fotodokumentasjon for å sikre kunnskapen om broen. Siden dette skjedde mens museet var koronastengt, ble det bestemt at det først og fremst skulle gjøres en enkel fotodokumentasjon. Teknisk museum, NVE og Byantikvaren tok kontakt med Statnett som var positive til befaring og sørget for at vi fikk dokumentere broen. Gjennom våren 2020 ble hengebroen et populært turmål på grunn av all oppmerksomheten i media, og Statnett bestemte seg derfor for å undersøke den tekniske tilstanden til broen. Undersøkelsene ble gjort samme vår, og 1. juli kunne man lese i Aftenposten at Statnett vil gjøre utbedringene av broen for at den igjen skal bli trygg for folk å ferdes på.

De vil altså foreløpig ikke rive broen, men den vil være stengt frem til den er forsvarlig sikret. Enn så lenge er det er derfor ikke mulig å gå på broen.

Den 19. august ble det laget en artikkel om status for hengebroen i Nordre Aker Budstikke. Les mer her: https://nab.no/dette-er-na-status-for-hengebrua-over-bjornsjohelvete/19.21704

Se Sindre Langaas og Statnett på broa: Se film fra TV2 om hengebroen https://www.tv2.no/a/11426644/

Se Turjentene går over broen før den ble stengt. https://turjenter.no/hengebroa-over-bjornsjohelvete/

Våren 2020 samarbeidet NVE, Byantikvaren og Norsk Teknisk Museum om en enkel fotodokumentasjon av broen.

Broen er stengt for ferdsel. Før broen åpner igjen vil de undersøke om broen er trygg. Foto: Håkon Bergseth
Brodekket er skjøtet med vinkelbeslag. Under kan du se elven bruse. Foto: Håkon Bergseth
Foto: Håkon Bergseth
Broen har blitt et populært turmål. Foto: Håkon Bergseth
Vaiere som fester broen. Foto: Håkon Bergseth
Foto: Håkon Bergseth
Broen er stengt i begge sider med en grind. Foto: Håkon Bergseth
Foto: Håkon Bergseth
Broen i sin fulle lengde 22 meter. Her ser man tydelig hvordan tårnene er utformet og hvordan kabelen strekkes videre og forankres i fjellet bak. Foto: Håkon Bergseth
Foto: Håkon Bergseth
Foto: Håkon Bergseth
Feste til vaier og hengestenger Foto Håkon Begseth
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Terskler Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Terskler Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Terskler Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Terskler. Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Terskler Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil
Bjørnsjøhelvete Stig Storheil

Kilder:

Johannesen, Finn Einar. "I støtet, Oslo energi gjennom 100 år 1882-1992". Gyldendal. Oslo 1992 Ribe, Sissel og Henning Weyergsng-Nielsen. "Kraftoverføringens kulturminner. Norges Vassdrags og Energidirektorat". Oslo 2010 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftledninger/hol-oslo/landskap-og-miljoe/ 18.08.2020 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftverk/hol-i/ https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftledninger/hol-oslo/ https://nab.no/dette-er-bjornsjohelvete-men-kanskje-blir-du-overrasket-over-hvem-som-satt-opp-brua/19.20627 https://nab.no/har-du-gatt-over-hengebrua-ved-bjornsjohelvete/19.21079 https://nab.no/nyheter/magnhild-fikk-den-siste-turen-over-hengebrua/19.21024 https://www.tv2.no/a/11426644/ https://www.nb.no/items/9d6f483315b1c8c3c1c37de232ada05a?page=17&searchText=sk%C3%A5ter%20t%C3%B8mmer https://www.aftenposten.no/osloby/i/WbMJKk/hengebroen-over-bjoernsjoehelvete-maa-ikke-rives-men-naa-skal-den-stenges http://maridalensvenner.no/toemmerfloeting-i-skjaersjoeelva.4914654-28323.html https://nab.no/men-brua-er-jo-stengt/19.21160

Order this image

Share to