main article image

Berger kirke

Berger kirke ble innviet 7. juni 1895.

Kirken, som er en langkirke, ble bekostet av fabrikkeier Jürg Jebsen og ble bygget i løpet av ett år. Arkitekt var Schak August Steenberg Bull (1858-1956). Han hadde tidligere bl.a. tegnet Troldhaugen for sin fetter Edvard Grieg. Byggmester Johnsen fra Eidsvoll, som også hadde bygd Holmsbu kirke, fikk i oppdrag å bygge Berger kirke. Det var ikke uvanlig at en kirke ble bygget av en privatmann eller bedrift på denne tiden, og Jürg Jebsen fikk også bygget Ytre Arna Kirke etter tegninger fra Berger kirke. Et omfattende restaureringsarbeid ble foretatt i perioden mai 1948 - september 1949 i forbindelse med at en ny altertavle skulle settes inn. Ombygningen ble foretatt etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg. Altertavlen er malt av professor Axel Julius Revold (1887-1962). Det er utført i tre felter. På feltet til venstre: Jesu fristelse. På feltet til høyre: Jesus bærer sitt kors. På hovedfeltet i midten: Jesu oppstandelse. Orgel i kirken ble bygget i 1895 av orgelfirma Olsen og Jørgensen. Det ble restaurert i 1982. I juni 1967 meddelte Jens J. Jebsen & Co. A/S og dir. Jens J. Jebsen jr. at de hadde besluttet å overdra Berger kirke og kirkegården vederlagsfritt til Svelvik kommune. Tilbudet ble akseptert av et enstemmig kommunestyre oktober samme år. Vedtaket ble senere godkjent av Kommunaldepartementet og Tunsberg Stiftsdireksjon, og den formelle overrekkelsen skjedde 8. februar 1970. Berger Kirkes Venner (BKV) er en venneforening som ble dannet i august 2011 etter initiativ fra en utflyttet Bergerjente, Aina Runningen f. Bingen. Bakgrunnen var at Berger kirke og bårehuset hadde forfalt og var i svært dårlig forfatning. Svært mange som har vokst opp på Berger har et helt spesielt forhold til kirken; mange er døpt, konfirmert og gift i kirken, og mange har sine forfedre gravlagt på kirkegården. Dette gjorde også sitt til at det ble et stort engasjement for å ta vare på kirken, bårehuset og kirkegården. I tillegg til å bli medlemmer av BKV, ga mange pengegaver som var nødvendig for å gjennomføre arbeidet med restaureringen. Den lokale kunstneren Runi Langum ga 180 litografier av «Bergers Maria» som ble solgt til inntekt for foreningen, og foreningen fikk også pengestøtte fra foreningen «Samhold» som tidligere hadde blitt oppløst. Allerede i desember 2011 holdt foreningen sin første julekonsert til inntekt for foreningens arbeid. Julekonserten har blitt en tradisjon og i år (2020) vil konserten kunne feire 10-års jubileum. Under utrettelig og dyktig ledelse av Thor Arne Gabrielsen og med et meget aktivt styre, har BKV pr. januar 2020 gjennomført 2157 dugnadstimer og overført over 1.5 mill. kroner til Svelvik Menighet til dekning av arbeid utført av innleid arbeidskraft. Noe av det første foreningen gjorde, var å skifte ut den gamle flombelysningen. Deretter fikk Bårehuset nytt tak, så ble kirken vasket og malt og nye gjerder ble satt opp rundt hele kirken. Noe senere ble det lagt nytt tak med skiferstein på hele kirken. Hele tiden har det blitt gjennomført større dugnader ute, bl.a. gravearbeider for å få takvannet vekk fra kjellermur og rydding av skogen rundt kirkegården. Innvending har det blitt montert ny LED-belysning oppunder kirketaket, og senere ny varme under benkene i kirken. De siste større tiltakene som hittil har blitt gjennomført ute, er montering av nytt lynvern og ny belegningsstein på hele gårdsplassen og ved inngangspartiet. Våren 2020 vil et innkjøpt monument til minnelunden på kirkegården bli satt ned. Berger Kirkes Venner har i flere år nedlagt et enormt arbeid med å ta vare på Berger kirke, bårehuset og kirkegården. Berger kirke er et av de viktigste av mange kulturminner på Berger. Berger kirke er nå i meget god forfatning takket være arbeidet som er gjennomført, delvis på dugnad og takket være alle penger som har blitt samlet inn av BKV.

Order this image

Share to