Mæla ungdomsskole

Prosjekteringen av Mæla ungdomsskole startet i 2004 – bygget ble offisielt åpnet i juni 2008.

Tomta ligger i et åkerlandskap på grensen mellom by og land. Bygninger og utomhusanlegg er en sammenvevd struktur med kulturlandskapets linjer og strukturer som referanse. Skoleanlegget er ordnet i “bånd” som beveger seg over og under det bølgende landskapet, hvor skillet mellom vegetasjon og bygning hviskes ut.

Skolen er et fyrtårnprosjekt for pedagogisk organisering, implementering av IKT i undervisningen og effektiv ressursutnyttelse og miljøvennlig drift. Totalt areal er på 6230 kvadratmeter inkludert flerbrukshall. Prosjektet hadde et byggebudsjett på 169 millioner kroner.

En utfordrende utsmykking

Mæla ungdomsskole er en skole utenom det vanlige. Utradisjonelle arkitektoniske løsninger har stått sentralt i prosjektets noe usikre gang mot realisering. De modige arkitektoniske valgene, har også påført utsmykkingskomiteen utfordringer for sitt prosjekt. Hvordan smykker man ut en skole som gjennom selve arkitekturen nærmest fremstår som et kunstverk?

Løsningen for utsmykkingskomiteen har vært å forholde seg til noen av de samme grunnprinsippene og stikkordene som også arkitektene gjorde da de vant arkitektkonkurransen. Her har «identitet», «variasjon» og «kontrast» vært sentrale begreper som gjennomsyrer arkitekturen og som den kunstneriske utsmykkingen i noen sammenhenger understreker og andre ganger kontrasterer. Videre er utsmykkingene konsentrert om de mest offentlige delene av skolen – utomhusområdet, hovedinngangspartiet, baseinngangene og i gangarealene i hovedetasjen. I skolens undervisningsrom og administrative rom, er selve arkitekturen som en utsmykking å regne.

Spørsmålet om identitet besvares av Dyveke Sannes utsmykkingsprosjekt, hvor elevene konfronteres av sine egne gjennom store trykk i laminert dichroisk glass i fasadene. Variasjonen ivaretas av kunstnerduoen Turid Uldal og Gita S. Norheim, hvor de tar utgangspunkt i den varierte geologien som omkranser skolen. De fem steinskulpturene benytter fem ulike steinsorter fra nærområdene. Kontrasten er det Mikkel McAlinden som ivareta gjennom fotoserien med motiver fra Venstøp. Fotografiene, med sin nattlige ro, utgjør en stillferdig kontrast til den travle skolehverdagen.

Skolen setter fokus på å legge til rette for utvikling av enkeltmennesket og samarbeid om, og toleranse for, et fellesskap som bygger på mangfold i et felles og moderne skolemiljø. I en symbiose mellom arkitektur som har en grenseoverskridelse til billedkunst og en kunstnerisk utsmykking som i stor grad tar inn over seg det arkitektoniske og romlige, har et utfordrende skolebygg fått en utfordrende utsmykking.

av Øystein Selmer, kunstkonsulent Mæla ungdomsskole

Dyveke Sanne

Sanne er utdannet fra Statens kunstakademi og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Hennes fokus som kunstner har i de senere år rettet seg mot romlige sammenhenger og en økt interesse for kunst i det offentlige rom. Utsmykkingen ved Mæla ungdomsskole understreker denne interessen ved å jobbe med trykk i laminert dichroisk glass som engasjerer inne- og uterommet i sentrale deler av skolen. Trykkene avbilder unge mennesker i mer enn naturlig størrelse som nysgjerrige titter inn på elevene og dermed åpner for en dialog mellom kunstverk og betrakter – ungdommene portrettert i kunstverket er gjenkjennelige for betrakteren, men representerer også det fremmede. Andre deler av utsmykkingen skaper skiftende posisjoner, utstrekninger, lys, farger, speilinger og silhuetter som dreier på, forandrer og skaper nye sammenhenger, også i form av tanker hos betrakterne.

Turid Uldal og Gita S. Norheim

I utsmykkingssammenheng samarbeider ofte søstrene Turid Uldal og Gita S. Norheim, hvor de kombinerer sine respektive kunstuttrykk i nye former. Utsmykkingene på Mæla ungdomsskole tar utgangspunkt i den spesielle geologien i skolens nærområde, hvor fem ulike steinsorter representerer den geologiske utviklingen i grenlandsområdet. Steinene er bearbeidet slik at hver enkelt steins historikk eller bruksfunksjon blir understreket. Samtidig er steinene taktilt og kontrastfylt bearbeidet, og det er brukt teknologiske materialer i steinene for å få frem kontrasten mellom det eldgamle og dagens moderne sivilisasjon. Steinene og fundamentene de står på, forholder seg til skolebyggets og uteområdets arkitektoniske grunnprinsipp. Fundamentene har samme mål som betonghellene og løfter seg skrått opp fra bakkeplanet og danner diagonale former som steinene står på. Dette refererer til «rampene» som er en markant del av skolebyggets arkitektur. Steinene er utformet i granittisk gneis fra Skien Pukkverk/NCC ved Voldsfjorden, larvikitt fra Blue Pearl i Tvedalen, basalt fra Siljan, syenitt fra Steinsholt pukkverk og kalkstein fra Norcems dagbrudd på Bjørntvedt. Gita S. Norheim er utdannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) i Oslo. Hun bor og arbeider i Porsgrunn. Turid Uldal har utdanning fra SHKS i Oslo, samt Vestlandets Kunstakademi i Bergen, hvor hun også bor og jobber.

Mikkel McAlinden

McAlinden regnes blant våre fremste fotokunstnere og tok sin utdannelse ved nyopprettede Institutt for fotografi Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen på begynnelsen av 1990-tallet. Typisk for McAlindens arbeider er spillet med perspektiver, og følgelig en lek med hva som er virkelig og hva som er konstruert. Fotografiene er ofte bygget opp som collager, satt sammen av flere bilder som han møysommelig ”syr” sammen med digitale verktøy. På den måten hvisker McAlinden ut grensene mellom den avfotograferte virkeligheten og ”virkeligheten” han konstruerer i bildene. Dette er tilfelle ved fotografiene som utgjør utsmykkingen på Mæla ungdomsskole. McAlinden har avbildet utsikten fra Venstøp om kvelden og bildene utgjør således hva Henrik Ibsen så på Venstøp. Mye av landskapet rundt Venstøp er uendret fra den tiden Henrik Ibsen var ungdom der. Dermed får dagens ungdom på skolen en innsikt i og en mulighet til å sammenlikne seg med undringen hos den unge Ibsen i det de skuer utover det samme landskapet om natten.

Kunstkomité Mæla ungdomsskole

Helle Fink: Representant byggherren (leder)

Atle Svendsen: Representant brukerne

Arkitekter: Ogmund Sørli / Mette Melandsø (Pir II Arkitektkontor AS)

Øystein Selmer: Kunstnerisk konsulent

Olav Backe-Hansen: Prosjektansvarlig Skien kommune

Sekretariat: Kulturavdelingen Skien kommune

Share to