Avsporet elektrisk lokomotiv El 5 2051 i Brynsbakken i Oslo
Avsporet elektrisk lokomotiv El 5 2051 i Brynsbakken i Oslo Ukjent / Norsk Jernbanemuseum

Sabotasje mot jernbanen i 1943

Under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 til1945 fant det sted en rekke større og mindre sabotasjeaksjoner for å skade eller ødelegge jernbanens infrastruktur og rullende materiell. Noen av sabotasjeaksjonene førte til alvorlige ulykker, der sabotasjen ved Jørstad elv på Nordlandsbanen 13. januar 1945 var den mest alvorlige med om lag 80 omkomne og 100 skadde. De fleste aksjonene resulterte imidlertid først og fremst i materielle skader og skader på infrastruktur, og særlig sprengning av bruer var effektivt. Skadene som aksjonene resulterte i, gav praktiske problemer og forsinkelser for okkupasjonsmakten, men lot seg utbedre i løpet av relativt kort tid.

Sabotasje i Brynsbakken i Oslo

Avsporet elektrisk lokomotiv El 5 2051 i Brynsbakken i Oslo Ukjent / Norsk Jernbanemuseum

Langt fra alle aksjonene eller de påfølgende skadene ble fotografert, men de er godt beskrevet i en rapport NSB gav ut etter krigens slutt. Fra rapporten "NSB Oslo distrikt under krigen 1940-1945" s. 162-163 hitsettes:

"Den 7.9.1943 kl. 6.18 skjedde en eksplosjon ca 10 m nordenfor gatebroen ved km 2,3 på godssporet Loenga-Bryn. Eksplosjonen skjedde i søndre skinnestreng (...) idet det (...) var sprengt ut et skinnestykke på ca. 50 cm og gravd et hull i pukkstenballasten av ca. 1/2 m dybde og ca 1 1/2 m i diameter. 2 sviller var gått tvers av.

Lokomotivførerens rapport

Avsporing med elektrisk lokomotiv type El 5 nr. 2051 etter hjemmefrontens sprenging av linjen ved Kværner, km 2,2 Loenga-Alnabru Ukjent / Norsk Jernbanemuseum

Lokomotivføreren skriver i sin rapport: "Da tog 5272 kom til km 2, hørtes en kraftig eksplosjon under lokomotivet, hvoretter lokomotivet avsporte og gikk på svillene 25 m og skar til høyre og ble liggende med enden mot Gjøvibanens godsspor. Nærmeste vogn gikk til venstre og ble liggende i skråningen mot Kværner. Toget var ca 30 min forsinket og besto av 42 aksler (hver vogn har to eller fire aksler, forf.anm.), hvorav 28 aksler var luftbremset. Hastighet 30 km pr. time. Fyrbøteren ble skadet og fulgte med Hakadaltoget til Oslo. Jeg ba togføreren i dette tog melde ifra om ulykken."

Resultatet av sabotasjen

Avsporing med elektrisk lokomotiv type El 5 nr. 2051 etter hjemmefrontens sprenging av linjen ved Kværner, km 2,2 Loenga-Alnabru Ukjent / Norsk Jernbanemuseum

I rapporten fra distriksjefen i NSB Oslo distrikt til Generaldirektøren for NSB, Statspolitiet, Det tyske sikkerhetspoliti og til Kriminalrat Esser sies det:

"Toget var godstog 5272, som var ca 47 min. forsinket. Toget førte 1 G4-vogn nr. 40126, våpen og ammunisjon nærmest lokomotivet, og så kom en BCo-vogn nr. 919, hvori ca 40 tyske politisoldater."

Til sprengningen skal det etter politiets uttalelser være benyttet militært sprengstoff. Lokomotivet hadde etter avsporingen passert gatebroen på slippersen før det veltet over på den andre siden av broen. Trafikken på godssporet er helt stanset, og det antas å ta flere dager før ryddingen blir ferdig. Dette gjelder også godssporet Loenga-Tøyen, som ble ødelagt av det nedstyrtede lokomotiv (elektrisk), mens personsporet Oslo Ø.-Tøyen fremdeles trafikkeres. Ingen av soldatene ble skadet såvidt man vet. Lokomotivfyrbøteren kom tilskade, men skaden skal ikke være alvorlig etter hva det hittil foreligger."

Sabotasjeaksjonen i Brynsbakken ble utført av den såkalte Osvald-gruppen. Det avsporede lokomotivet El 5 2051 ble reparert, og var i drift frem til det ble utrangert i 1970.

Share to