Peder Ristvedt under ekspedisjonen han og Godfred Hansen utførte for å kartlegge den ukjente kysten langs Victoria Land, 1905 (Museene i Akerhus).
Peder Ristvedt under ekspedisjonen han og Godfred Hansen utførte for å kartlegge den ukjente kysten langs Victoria Land, 1905 (Museene i Akerhus).

Peder Ristvedt – Sandsværingen som var med Amundsen i jakten på Nordvestpassasjen og den magnetiske nordpol

Våren 1904 var Roald Amundsen og Peder Ristvedt på jakt etter den magnetiske nordpol. Denne oppgaven, som var en del av Gjøa-ekspedisjonen i årene 1903-1906, var både krevende og farefull. Ristvedt var Amundsens makker på denne ekspedisjonen. Men hvordan kan det ha seg at en sønn av en sliperiarbeider fra Sandsvær ble med Amundsen på en ferd i det nordlige isødet og som hadde til hensikt å finne både Nordvestpassasjen og den magnetiske nordpol?

Peder Ristvedt – en kort biografi

Peder Ristvedt ble født på gården Nedre Ristvedt i Sandsvær 20. mars 1873. Foreldrene var sliperiarbeider Peder Anundsøn og Anne Sofie Hansdatter. Peder var den sjuende av totalt 10 søsken. Navnet arvet han nok etter sin far, men kanskje også etter en eldre bror som døde 20. mars 1872, bare en drøy måned gammel. Vi vet lite om Peders barne- og ungdomstid. Han ble konfirmert i Hedenstad kirke i 1887 og fikk «Meget godt» som anmerkning for sine kristendomskunnskaper.

Foto av Ristvedt gård 1956. I forgrunnen går Voldenveien og bak ligger Lågen (Nasjonalbiblioteket). Widerøe Flyveselskap Attribution (CC BY)

I 1893 tok han underoffisereksamen ved Infanteriets Underofficer-skole. Han arbeidet deretter noen år i forsvaret. Blant annet ble han fastlønnet sersjant ved Kristiania bataljon fra 1897. Første gang Peder møtte Roald Amundsen var da sistnevnte avtjente sin verneplikt i 1899 og Peder var hans sersjant. Slik skulle Peder senere bli med på Gjøa-ferden gjennom Nordvestpassasjen.

I 1897 blir Peder far til sitt eneste barn, sønnen Finn. Mor er «pige forretningsdame» Hanna Marie Jørgensen. I kirkeboka står det «uægte» med strek under. Peder og Hanna Marie, også kalt Maja, var altså ikke gift. Finn blir hjemmedøpt i januar 1898. Når dåpen blir ført inn i kirkeboka i november 1898 står det som tilførsel at «barnet er utsatt hos Pern. Tollefsen». Det var ikke uvanlig å sette bort barn på denne tiden og det kan være flere ulike grunner til at Finn ble satt bort. At Hanna Marie kom fra en familie som tilhørte radikal-religiøse kretser i hovedstaden gjorde det likevel trolig ikke enklere å sitte som ugift mor. Ved folketellingen i 1900 er alle tre oppført på ulike adresser, og Peder og Hanna Marie står fremdeles som ugifte. Peder arbeider nå som konduktør ved Christiania Sporveier, men Hanna Marie er kontordame på et «syetablissement».

Hvorfor den militære løpebanen ble avsluttet vet vi ikke, og kanskje var livet som konduktør for kjedelig for Peder. I 1901 ble han med på Amundsens prøvetur med jakten Gjøa til Nordøst-Grønland og var borte i fem måneder. I sin dagbok skrev han at «Den deiligste sommer jeg hidtil har oplevet er endt». Ikke overraskende var han den første som meldte seg når Amundsen søkte mannskap til sin neste store ekspedisjon, jakten på Nordvestpassasjen.

På hjemmebane er det fremdeles noe uoversiktlige. Ifølge den kommunale folketellingen for Oslo i 1901 bor Hanna Marie og lille Finn i Herslebs gate 7 sammen med mormor Berit Jørgensen, som ble enke i 1892. Peder bor nå i Vibes gate 8, og begge står fremdeles oppført som ugifte. Året etter har Hanna Marie flyttet ut og Finn står oppført som pleiebarn hos sin mormor. 6. mai 1903, en lang måned før Peder reiser til Nordvestpassasjen, gifter han seg med Hanna Marie i en borgerlig vielse. I anmerkningene står det at Peder har meldt seg ut av statskirka dagen før.

I årene 1903-1906 var han en del av Gjøa-ekspedisjonen som maskinist, smed, meteorolog og med ansvar for hundene. Etter hjemkomsten ble alle de norske deltakerne tildelt ordenen ridder av St. Olavs Orden. Amundsen med storkors, Peder som ridder av 1. klasse og de øvrige riddere av 2. klasse. Det er mulig at Peder ble fremhevet spesielt på grunn av sin rolle under en brann om bord på Gjøa, og hvor hans innsats reddet båten fra å bli sprengt i lufta. Fra Amundsen selv fikk Peder et lommeur i gull med kjede som en påskjønnelse for sin innsats på de to Gjøa-ekspedisjonene. Peder ble i 1906 også æresmedlem av Christiania/Oslo Underofficersforening (senere Oslo Befalslag).

Peder Ristvedt med St. Olavs orden. Fra «Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947».
Lommeur i 14K gull. På baksiden er bokstavene P og R vakkert risset inn sammen med "GJØA 1903-1906" Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet

Tilbake i Norge gikk Peder arbeidsledig en kort periode før han begynte på handelsskole og tok eksamen i 1907. Året etter ble han beskikket til «Toldoppsynsmand af 1. Klasse» i Kristiania Tolddistrikt og arbeidet i tollvesenet til han gikk av med pensjon på slutten av 1930-tallet. I Oslo flytter familien litt rundt. Hanna Marie, Finn og svigermor flyttet i 1904 til Dovregata 3 og når Peder kommer hjem fra Gjøa-ekspedisjonen, flytter han inn sammen med resten av familien. Ifølge folketellingen i 1910 bor de på Bækkelaget utenfor Oslo, og en gang før 1918 flytter de til Stensgate 10 like nord for slottet og bor der så lenge Peder arbeider. Pensjonisttilværelsen har de sammen i Askim inntil Hanna Marie dør i 1944. Etter det flyttet Peder til sin søsterdatter i Lardal og tilbragte sine siste år der før han gikk bort i 1955.

Laagendalsposten 1. april 1910. Attribution (CC BY)

Peder var hele sitt liv en ivrig friluftsmann og glad i jakt og fiske, kvaliteter ekspedisjonene han var med på hadde stor glede av. Hver sommer var han på Dagali og på Hardangervidda og helt til det siste gikk han sine turer på jordene på gården i Lardal. I arbeidskontrakten som Peder inngikk med Amundsen før den andre Gjøa-ekspedisjonen stod det blant annet at «han intet skal berette om expeditionen og dens gang inden to år efter expeditionens hjemkomst til Norge». Dette overholdt han nok og først fire år etter endt ekspedisjon holder han et foredrag om Gjøa-ferden med lysbilder i Labro forsamlingslokale. Inntekten av foredraget tilfalt Øvre Sandsvær Skiløperforening.

Gjøa-ekspedisjonene, Nordvestpassasjen og den magnetiske nordpol

Lokaliseringen av en seilbar vei gjennom nordområdene for en raskere handelsrute til Asia var interessant og viktig. De første ekspedisjonene begynte kartleggingen av nordområdene allerede på 1500-tallet, og i de påfølgende hundreårene var det mange som forsøkte og mislyktes. John Franklins ekspedisjon i 1845, som endte i total katastrofe, er kanskje den mest kjente. Briten Robert McClure var den første som greide å ta seg hele veien gjennom Nordvestpassasjen i årene 1850-1854. Han måtte forlate skipet sitt halvveis, men ble reddet av ett annet skip som kom fra motsatt retning. Alle de forutgående ekspedisjonene, og observasjonene og kartleggingen de utførte, la et viktig grunnlag for at Roald Amundsen kunne lykkes i sitt forsøk.

Amundsen ble den første som seilte gjennom Nordvestpassasjen i årene 1903-1906. Båten han brukte var jakten Gjøa. Gjøa ble bygget i Rosendal i Hardanger i 1872 og veide kun 46 tonn. De første ti årene gikk den i trafikk langs norskekysten inntil den forliste i 1882. Gjøa ble deretter bygget om til fangstskip i Nordishavet, før den ble solgt til Amundsen i 1901.

Amundsen og mannskapet la i april 1901 ut på en fem måneders lang prøvetur til Grønland og Nordishavet for å avklare om båten var egnet for en seilas gjennom Nordvestpassasjen. Underveis foretok de også en mengde oseanografiske målinger for Fridtjof Nansen. Peder Ristvedt var med på den første ekspedisjonen og han ble også med på den neste, to år seinere. Etter lengre tids forberedelser la Gjøa fra kai i Oslo 16. juni 1903. Ombord hadde Roald Amundsen (1872-1928) med seg et mannskap på seks personer: Peder Ristvedt (1873-1955), Anton Lund (1864-1945), Helmer Hanssen (1870-1956), Gustav Juel Wiik (1878-1906), Adolf Henrik Lindstrøm (1866-1939) og dansken Godfred Hansen (1876-1937). Målet med ekspedisjonen var ikke bare å finne veien gjennom Nordvestpassasjen, like viktig var det å fastslå hvor den magnetiske nordpol befant seg. Posisjonen til den magnetiske nordpol ble funnet i 1831 av ekspedisjonen til James Clark Ross, men det var mange som ikke fikk denne posisjonen til å stemme lenger. Magnetiske kompass var viktig for å kunne navigere, spesielt når det var mørkt og overskyet vær, men om magnetpolen flyttet på seg måtte kompass-retningen korrigeres for å kunne komme fram til rett mål. Å finne den korrekte posisjonen hadde dermed stor allmenn interesse.

Mannskapet på Gjøa i mai 1903. Foran fra venstre Ristvedt, Lindstrøm, Amundsen, G. Hansen og Wiik. Bak fra venstre Lund og H. Hanssen (Nasjonalbiblioteket). Anders Beer Wilse Attribution (CC BY)

Etter en til dels strabasiøs ferd med dårlig vær, grunnstøting og brann i maskinrommet ankret Gjøa i september 1903 opp ved en godt egnet havn på King William-øya. Først og fremst var det en fin beskyttet og passe dyp bukt, i tillegg var avstanden til den magnetiske nordpolen passe for å kunne ta de målingene de ønsket. Amundsen kalte havna for Gjøahavn, i dag Gjoa Haven.

De blir værende i Gjøahavn i nesten to år. I løpet av den tiden gjennomførte de ekspedisjoner for blant annet å fastlegge posisjonen til den magnetiske nordpol, de kartla inntil da ukjente områder, de foretok meteorologiske observasjoner og de kom i kontakt med netsilik-inuittene som bodde i området. Den gode kontakten de fikk med inuittene og det de lærte av dem skulle bli viktig for Amundsen også senere på hans ekspedisjoner, blant annet til Sydpolen.

Inuitter sitter rundt et bål på stranda ved Kings Point i 1905. I bakgrunnen ligger Gjøa (Nasjonalbiblioteket). Attribution (CC BY)

Den 13. august 1905 forlater de Gjøahavn og setter kursen videre vestover. Fire dager senere passerte de Kapp Colbourne. Nordvestpassasjen var erobret. 26. august møter ekspedisjonen på det første fartøyet på vei inn passasjen fra vest. Dette var fartøyet Charles Hansson fra San Fransisco og kapteinen Jay McKenna ble den første til å gratulere Amundsen og mannskapet med bragden. På grunn av vanskelige isforhold må Amundsens ekspedisjon ha enda en overvintring ved King Point ved Herscheløya på Alaskas nordkyst. Her ble Juel Wiik alvorlig syk og dør i mars 1906. Juel Wiik er den eneste som omkom av Gjøas mannskap på turen. Først i juli 1906 kunne de seile videre og kom fram til gullgraverbyen Nome 31. august hvor ekspedisjonen offisielt endte. Reisen videre til San Fransisco og så til Norge ble en triumfferd for Amundsen og mannskapet.

Gjøa ble kjøpt av norsk-amerikanere og stilt ut i Golden Gate Park. Etter år med fremvisning, deretter forfall, ny restaurering og mer fremvisning, ble båten i 1972 fraktet til Norge og står i dag utstilt på Frammuseet på Bygdøy.

Peders roller under Gjøa-ekspedisjonen

Peder Ristvedt hadde mange roller under Gjøa-ekspedisjonen. Han var førstemaskinist på båten, hadde ansvar for hundene, lagde proviant til mannskap og dyr før avreise, var en av de ivrigste jegerne og jobbet som både smed og meteorolog. I tillegg var han med Amundsen på jakt etter den magnetiske nordpol, og kartla deler av den ukjente kysten av Victoria Land sammen med Godfred Hansen.

Pemmikan

Før ekspedisjonen forberedte Peder pemmikan som proviant om bord på Gjøa. Pemmikan er en blanding av tørket kjøtt, fett og bær, og har et høyt energiinnhold. Blandingen ble utviklet av amerikanske urfolk og har lang holdbarhet.

Pemmikanen til ekspedisjonen var både til mennesker og dyr, og den ble laget under oppsyn av professor og ernæringsekspert Sophus Torup. Torup hadde vært Nansens rådgiver under den første Fram-ekspedisjonen. De brukte 50 prosent oksefett og 50 prosent hestekjøtt til å lage den av. På Fram-ekspedisjonen til Sydpolen brukte Amundsen en pemmikan med havregryn og erter i tillegg til kjøtt, noe som gav en bedre næringssammensetning og fiber. De hadde også en egen hundepemmikan med fiskemel og mer fett. Under Gjøa-ekspedisjonen ble Amundsen veldig syk på turen han og Peder hadde til den magnetiske nordpol, antagelig av skjørbuk, altså C-vitaminmangel. Peder gikk derfor på jakt og sørget for at Amundsen fikk ferskt kjøtt. Ferskt kjøtt som er lite kokt, inneholder mer C-vitamin enn tørket kjøtt. Etter hvert ble Amundsen bedre og de kunne reise tilbake til Gjøahavn. En bedre sammensatt pemmikan var viktig for senere ekspedisjoner.

Til sammen var det proviant for fem år ombord når Gjøa dro fra Kristiania, og pemmikan var en sentral del av dette. Ett års proviant måtte de dessverre kaste over bord på grunn av uvær og for å redde båten. Dette var ikke så mange dagene før de kom fram til King William Land, der de etablerte Gjøahavn.

Jeger

Peder var veldig glad i å jakte, noe som kommer tydelig fram i hans mange skildringer av jaktscener i dagbøkene fra turen. Det var særlig han, førstestyrmann Anton Lund og styrmann Helmer Julius Hanssen som var ivrige jegere. Hver høst skjøt de omtrent hundre og tjue reinsdyr, i tillegg til diverse småvilt. Dette var den mengden Amundsen anså som passelig lager.

Den 1. april 1905 reiste Peder og Godfred Hansen for å kartlegge den ukjente kysten langs Victoria Land. På turen oppdaget de at et depot med mat som de hadde lagt opp høsten før, var blitt oppspist av bjørn. Da satset de på at de skulle få nok mat ved å jakte på reinsdyr og bjørn. De traff på mye vilt under turen, så dette stemte heldigvis. I et radiointervju med NRK i 1953 forteller Peder om en hendelse på 17. mai. De hadde mat på lager, men det var lite ferskt kjøtt igjen. Da han så en isbjørn med unge, skal han ha sagt at: «Der kommer biffen til 17. mai.» De slapp alle hundene på bjørnebinna, slik at Peder kom så nær at han fikk skutt. Peder forteller at hundene egner seg godt til denne jaktformen, fordi de er så kjappe i bevegelsene (En hund kan kaste seg rundt for at bjørnen ikke skal få tak i den, mens en annen hund kan bite tak i bjørnen på en annen side). Etter en liten stund kan jegeren komme på nærmere hold og få skutt. I dette tilfellet var det dessuten hundene som drepte bjørnungen, som så ble Peder og Hansens festmiddag på 17. mai.

Ristvedt under ekspedisjonen han og G. Hansen utførte for å kartlegge den ukjente kysten langs Victoria Land, 1905 (Museene i Akerhus).

Ansvar for hundene

Hundene dukker ofte opp i både Peders dagbøker og intervjuer. Han hadde ansvaret for hundene under ekspedisjonen og omtaler dem ofte med navn i dagbøkene sine. Det er dermed tydelig at han hadde stor omsorg for dem. Når det gjelder hundeholdet er det åpenbart at Peder er uenig med Amundsens prioriteringer. Peder klager flere steder i dagbøkene over hvor lite mat Amundsen setter av til hundene og at han behandler dem dårlig på andre måter. I dagboka finner vi denne skildringen 20. november 1903: «I dag blev der et lidet sammenstød med chefen (Amundsen. Red.). Wiik og jeg havde for en tidsiden andraget om, at faa «Sillas hvalpe, der ventedes sist i denne m.d vi skulle da tage hende til os og passe hende. Chefen afslog dette, da han antagelig troede, ja, ganske hvist var sikker paa at hvalperne maatte hærdes fra første dag hvis de skulle blive gode hunde af de. Følgen var at Silla, der intet sted havde at ligge, maatte hvalpe ude i sneen i - 30 grader i dag. Jeg stod netup og smedede, da hun kom løbende med en unge i munden forfulgt af hele hundeflokken, der tog ungen fra hende og spiste den, I en fart fik jeg «Silla» ind til os, og der bliver hun til alt er over.»

På jakt etter den magnetiske nordpol

Etter å ha lastet sleder med proviant og utstyr de trengte til målingene, dro Roald Amundsen og Peder for å finne den magnetiske nordpol 1. mars 1904. Det var ekstremt kaldt da de dro ut. På ettermiddagen viste termometeret 50 kuldegrader og de bestemte seg for å bygge en iglo. De tok proviant og utstyr inn i igloen, men de 12 hundene lå ute da det ikke var plass inne. Morgenen dagen etter var Amundsen ute og så at termometeret viste minus 62,7. De bestemte seg for å reise hjem om det ble fint vær neste morgen. Været hadde bedret seg, og da de gikk bort til hundene regnet de med at de var frosset i hjel, men alle var i live. De hadde ringet seg sammen med nesa under halen. Amundsen og Peder reiste hjem igjen og bestemte seg for å utsette turen en måned.

Den 6. april dro de ut igjen. Av bekledning hadde de på seg to sett inuittklær laget av reinsdyrskinn, et med hårene inn og et med hårene ut, samt hette over hodet og reinsdyrskinnstrømper på bena. Amundsen visste å nyttiggjøre seg av inuittenes kunnskaper om hvordan man overlever i arktiske områder.

Det var vanskelig å navigere fordi kompasset var ustabilt i nærheten av den magnetiske polen, i tillegg til at landskapet var flatt. For å klare å finne fram måtte de i stor grad orientere seg etter himmellegemene når det var klarvær. For å gjøre de nødvendige observasjonene var de avhengige av ulike måleinstrumenter, men Amundsen var så uheldig å knuse et av dem. Da dro Peder tilbake til Gjøa for å hente et nytt. Distansen var over 100 km, men han var tilbake igjen etter kun noen dager.

Den 26. april kom de fram til punktet der den magnetiske nordpol først ble observert av ekspedisjonen til James Clark Ross i 1831. Da de fikk opp alle instrumentene, viste det seg at den magnetiske nordpol ikke var der den hadde vært 73 år før. Dermed måtte de fortsette å lete. Ut fra Peders og Amundsens dagbøker ser det ut som de fant en ny posisjon den 6. mai. Denne dagen skriver Peder: «I dag viser instrumenterne 90 graders inklinasjon, det er altsaa nøiaktigt den magnetiske pol vi ligger paa.»

Ristvedt fotografert av Amundsen ved den magnetiske nordpol, 1904 (Nasjonalbiblioteket). Attribution (CC BY)

I Peders erindringer går det tydelig fram hvor vanskelig det var å finne posisjonen: «Vi var nu kommet Den magnetiske nordpol ganske nær, og den vertikale magnetnåls retning angav kursen for neste dags kjøring. Det gikk bra noen dager, men så begynte vanskelighetene, for selve polpunktet omspente nok et ganske stort areal og var dertil meget bevegelig. Vi blev i hvert fall kjørende der i 8 dager, frem og tilbake, eftersom magnetnålen viste. Til slutt ofret vi noen dager på å inncirckle den, og ferdig med det, satte vi kursen mot et depot vi la ned på uttur.»

De fant altså ut at posisjonen for den magnetiske polen forflyttet seg hele tiden. I dag vet vi grunnen til dette, den magnetiske polen blir påvirket av de elektriske stormene fra sola. Amundsen og Peder var de første som beviste at de magnetiske polene er i bevegelse, de ligger ikke i ro over lang tid, men beveger seg daglig rundt et middelpunkt.

Deres observasjoner viste at den magnetiske nordpol hadde flyttet seg omtrent 170 km i løpet av 75 år, og at den hadde beveget seg ca. 6 kilometer fra 1904 til 1905. I dag beveger den magnetiske nordpol seg med en hastighet på over 50 kilometer per år og er på vei mot Sibir.

Møtet med inuittene

Den 12. september 1903 kom mannskapet på Gjøa til King William Land i Canada, og etablerte Gjøahavn. En stund etter ankomst fikk de besøk av netsilikinuitter fra området. Mannskapet hadde med seg en ordbok på grønlandsk, men det viste det seg at netsilik-inuittene hadde et annet språk enn inuittene på Grønland. Språket til netsilik-inuittene kalles inuktitut. Denne utfordringen løste Amundsen sammen med Uglen, som var en av netsilik-inuittene som tok kontakt med mannskapet. Amundsen pekte på gjenstander som Uglen sa hva het, og Amundsen noterte ordene ned slik at de fikk arbeidet fram en bedre ordbok. Kontakten med inuittene fortsatte gjennom hele oppholdet på Gjøahavn og under overvintringen på King Point i Alaska.

Uglen fisker ørret (Nasjonalbiblioteket). Attribution (CC BY)
Barn lærer å skyte fugl med pil og bue (Nasjonalbiblioteket). Attribution (CC BY)

Amundsen var opptatt av å ta til seg inuittenes kunnskap om arktisk overlevelse. Blant annet lærte hele mannskapet å bygge iglo. Inuittene utnevnte da en eldre mann som het Teraiu til å lære dem å bygge. Mannskapet skjønte ikke hva han sa, men han var god til å forklare med fakter. Peder forteller at inuittene lo av dem fordi de ikke forstod hva de skulle bruke alle disse igloene til. Det skulle imidlertid vise seg flere ganger under ekspedisjonen at kunnskapen om å bygge iglo kom godt med, for eksempel da Amundsen og Peder opplevde 62,7 kuldegrader på sin første tur mot den magnetiske nordpol.

Av inuittene lærte mannskapet også om fangst og fiske, hundekjøring og bekledning i de arktiske områdene. Den kunnskapen Amundsen tilegnet seg fra inuittene, var en medvirkende årsak til suksessen under Gjøa-ekspedisjonen og hans senere polferder.

I erindringen «Minner fra «Gjøa»-ferden – en deltager forteller» utgitt i Polarboken fra 1955 og 1956, forteller Peder dette om inuittene: «Eskimoene var noen herlige mennesker. De var som Gud hadde skapt de. De kjente ikke noe til sivilisasjonen og hadde ikke sett hvite folk. Når Amundsen snakket om eskimoene sluttet han gjerne med å si: «Det største ønske jeg har for mine venner eskimoene er at sivilisasjonen aldri må nå dem.» Det samme sier jeg. De levde av det som det barske og harde polarlandet ga dem, de fikk ikke noe utenfra. Renen var kanskje det som hadde størst betydning for dem. Dem ga dem mat, nær sagt hele dyret ble spist og flere deler av det ble regnet som lekkerbiskener. Skinnet var det beste materiale til klær for polare forhold som man kunne få, og av ryggsenene fikk de utmerket tråd. Men det var ikke slutt med det. Renhornet ble brukt til mangt og meget, harpun- og lansehoder, pilespisser, buer, skaft, smykker og prydegjenstander – for bare å nevne noe av det viktigste. Nest var vel selen det viktigste dyret. Den ga dem spekk til brensel, skinn til sommerklær og selvfølgelig utmerket mat. Laksefiske hadde også stor betydning for eskimoene i egnene ved Den magnetiske Nordpol.»

Ristvedt i inuittklær under overvintringen ved Kings Point i 1905 (Nasjonalbiblioteket). Attribution (CC BY)

I Peders dagbøker går det fram at noen etablerte fordommer om inuitter også var kjent blant mannskapet. Peder skriver 10. november 1903: «I alle beskrivelser af disse folk bliver de beskyldte for at være lusede og storlyve, men til vår store glæde har de lagt for dagen meget ærlighet.» Han har altså ikke latt seg blinde av fordommene. Det kan virke som mannskapet har behandlet inuittene respektfullt og med et ønske om å bli kjent med deres kultur og levemåte, i alle fall om man sammenligner med hvordan urfolk ofte ble behandlet og sett i samtiden. Amundsen hadde eksempelvis strenge regler overfor mannskapet om at det var stedets lover som gjaldt og mannskapet måtet ikke innføre nye praksiser hos inuittene.

Det kan diskuteres om oppfordringene til å ikke innføre noe nytt stemmer helt med Amundsen og mannskapets faktiske handlinger under ekspedisjonen. For det første navnga det plassen de etablerte seg etter båten sin og det norske språket, altså Gjøahavn. På inuktitutt heter Gjøahavn i dag Uqsuqtuuq. For det andre foregikk det utstrakt byttehandel mellom mannskapet og netsilik-inuittene. Netsilik-inuittene hadde ikke jernredskaper, og Peder smidde om issager og annet utstyr til kniver som kunne brukes for å bytte til seg gjenstander. Det ble for eksempel handlet inuittiske skinnklær til hele mannskapet. Noen av gjenstandene Peder byttet til seg ble gitt til Lågdalsmuseet i 1932.

Amundsen tok med seg om lag 1200 gjenstander hjem, og disse utgjør kanskje verdens mest unike kulturhistoriske samling fra netsilik-inuittene. Alle gjenstandene ble overlevert til Kulturhistorisk museum i Oslo umiddelbart etter ekspedisjonen. Ikke lenge etter overleveringen ble noen av dem videresendt til Universitetsmuseet i Bergen og Nasjonalmuseet i København i bytte mot annet materiale, noe som var vanlig museumspraksis på denne tiden. Gjennom et samarbeidsprosjekt ble også 16 av gjenstandene fra Kulturhistorisk museum tilbakeført til Nanuvut i 2013. Nanuvut er hjemmestyreområdet til inuittene i det nordlige Canada i dag. De tilbakeførte gjenstandene blir vist i en utstilling på Nattilik Heritage Centre i Gjøahavn. I dag er det cirka 900 gjenstander fra ekspedisjonen på Kulturhistorisk museum.

Anorakk eller parkas sydd av reinskinn. Pelssiden ut. Påsydd hette. Bakstykket lenger enn fronten. Langs nederkant påsydde frynser av skinn. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Et par støvler av skinn av rein, pelssiden ut. Satt sammen av flere mindre stykker. Hull på sålen foran på begge kamikkene, samt flere mindre hull i sømmene. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Et par støvler av leggskinn av rein, pelssiden ut. Løpegang øverst, med snor til stramming under kneet. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Et par votter med lang mansjett laget av leggskinn fra rein (karibu). Pelssiden ut. Øverst en renning med tråd for stramming av vottene på armen. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Yttersko (kalosjer) brukt til å ha utenpå de lange støvlene til sommerbruk. Trolig av reinsskinn. Renning øverst med snøring. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Harpunstang av bein, påmontert en spisse i den ene enden. Spissen er trolig av horn og ble brukt som en ishakke. Stanga er skjøtt sammen av flere deler og surret med sene. Selve harpunspissen mangler. Den ville ha vært løslig festet i den butte enden ved harpuneringen. I følge muntlig kilde laget av moskushorn som ble varmet opp og rettet ut. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Harpunline laget av skinn med en harpunspiss av jern. Lina er rullet i en bunt. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Harpunline laget av skinn med en harpunspiss av bein eller horn. Lina er rullet i en bunt og en mindre del med spissen er brukket av. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Bueveske av skinn. Pelssiden inn, sydd med sene Plass for piler og bue. Bærehåndtak av tre festet til buevesken med skinnsnorer, sydd med sene. I nederkant ca. 32 cm lang sprekk til åpning. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Buen er satt sammen av flere enkeltstykker med bein og/eller horn. Disse er surret sammen med tau eller snøre trolig laget av sener. Buestrengen er ikke festet til selve buen. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Seks piler lagd av tre, bein/horn og metall. Pilene er spesialiserte til ulik jakt. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Redskap Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Et par mokasiner av skinn. På vristen påsydd et stykke brun fløyel, kantet med snorer, gul, rød, grønn. Fra hælen påsydd skinnstykke som skal trekkes opp om ankelen og surres fast. I samme søm fastsydd skinnremse til å brette ned, med skåret "tannbord" i ytterkant. Slike mokasiner ble brukt av inuitter i skogområdene vest for Gjoa Havn og er trolig ikke fra samme sted som de fleste andre gjenstandene fra Ristvedt. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Pung av brunt ullstoff, kantet med rødt bomullstoff. For av skinn. To sideflater, hver med glassperlebroderi, sirkler og halvsirkler. Tre rader glassperler påsydd bomullskantingen mellom sideflatene. Snor av ullgarn med dusk i hver ende. Trolig produsert av inuitter i skogområdene vest for Gjoa Havn og er sannsynligvis ikke fra samme sted som de fleste andre gjenstandene fra Ristvedt. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Rektangulær pung av skinn med halvsirkelformet klaff. Pungen har pelssiden ut, men klaffen er uten pels. Klaffen er dekorert med påsydde små sirkelrunde skinnbiter i lys beige, brunt og blått. Trolig produsert av inuitter i skogområdene vest for Gjoa Havn og er sannsynligvis ikke fra samme sted som de fleste andre gjenstandene fra Ristvedt. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Et par treski. Midt på, på hver side, jernbelegg til binding. Den ene skien (merket Lm 961a) en liten del av lærreim til binding. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Rektangulært formet pose i lerret. Posen er gulnet med en del flekker og bokstaven A trykt på. Posen er lappet flere steder. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Roald Amundsens bok fra Gjøa-ekspedisjonen 1903-1907, med Finn Ristvedts navnetrekk. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Godfred Hansens bok fra Gjøa-ekspedisjonen 1903-1906, med personlig hilsen til Peder Ristvedt. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Lommeur i 14K gull. På baksiden er bokstavene P og R vakkert risset inn sammen med "GJØA 1903-1906" Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet
Plakat med fotografier av besetningen som var med på Gjøaekspedisjonen gjennom Nordvest-passasjen 1903-1906. Bilde av "Gjøa" i midten. Bilde av åtte menn omkranser skipet. Profilert svartlakkert ramme av tre med glass foran. Bak øyekroker og ståltråd for oppheng. Martinsen, Mette / Lågdalsmuseet

Trykte kilder:

 • Turid H. Bergerøy: Polfarer Peder Ristvedt «Gjøa-Peder», i Langs Lågen (2008)
 • Geir O. Kløver (red.): Peder Ristvedts dagbøker. Nordvestpassasjen 1901-1906 (2017)
 • Geir O. Kløver (red.): Roald Amundsens dagbøker. Nordvestpassasjen 1900-1905 (2014)
 • Bjarne Pettersen et.al.: Oslo Befalslag gjennom 100 år 1847-1947 (1947)
 • Olav Såtvedt: Sandsværs historie, Bind VI Gårds- og slektshistorie (1997)
 • Den Kongelige norske Sankt Olavs orden (1934)
 • Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947 (1947)
 • Kysten, 26. juni 1908
 • Kongsberg Dagblad, 18. juli 1932
 • Laagendalsposten, 1. april 1910, 5. oktober 1955
 • Øvre Smaalenene, 6. oktober 1944

Digitale kilder:

 • digitalarkivet.no
 • frammuseum.no
 • mia.no (Museene i Akershus)
 • snl.no (Store norske leksikon)
 • uio.no (Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo)
 • wikipedia – Johannes Jørgensen

Order this image

Share to