Photo: kmd.uib.no / Kunst i offentlige rom

UiB Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design

187 objects

Samlingen "Ephemerality – A Permanent Collection", som presenteres på syv trappeavsatser i fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61, er satt sammen av forarbeider, skisser og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter ved kunst- og designfagene ved institusjonene som i dag utgjør kunst- og designfagene ved UiBs Fakultet for kunst, musikk og design.

Det å forsøke stadig nye innfallsvinkler og eksperimentere med materialer og metoder er en viktig del av studenttilværelsen, men også av en allmenn kunst- og designpraksis. I dette prosjektet får nettopp manifestasjonene av det skapende arbeidet – det som vanligvis oppfattes som ubestandige og flyktige steg på veien – leve videre.

Samlingen kan også leses som et tilbakeblikk på de historiske institusjonene som nå er erstattet av det nye fakultetet; Statens høgskole for kunsthåndverk og design (1909-1996), Vestlandets kunstakademi (1972-1996) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1996-2016). I løpet av sin lange historie har kunstskolene utdannet mange kunstnere og designere som har hevdet seg sterkt på det norske og det internasjonale kunst- og designfeltet. I arbeidene som vises finnes spor av historiens skiftende forståelse av pedagogiske tilnærmingsmåter, kunst- og designfeltets interne strømninger og menneskene som har preget institusjonene opp gjennom årene.

En gjennomillustrert katalog følger samlingen, og er tilgjengelig både i papirformat og som pdf.

Flere kunstprosjekter skal gjennomføres mellom 2018 og 2020. Disse prosjektene skal være involverende, stimulerende og skape aktiv dialog mellom fakultetet, det øvrige kunstfeltet i Bergen og Bergens befolkning. Prosjektene vil utvikles i nær dialog med skolens ansatte og studenter.

Link til katalogen:

https://issuu.com/koro_publicartnorway/docs/ephemerality__screen_-high

Kunstprosjektene ved fakultetet undersøker på ulike måter virksomheten i bygningen. STUDIO omhandler rammene rundt det skapende arbeidet, og stiller spørsmål om hva et studio er.

Et studio er i denne konteksten, en institusjon for høyere kunstfaglig utdannelse, både en didaktisk modell og et fysisk og mentalt rom som muliggjør og genererer intellektuell og utøvende virksomhet. Prosjektets siktemål er å belyse studioet som fenomen ved å legge til rette for en faglig diskurs om studiopraksis. Både studenter og ansatte ved KMD er naturlig nok opptatt av studiopraksis, og flere av fakultetets faglige ansatte er involvert i utviklingen av prosjektet. Det finnes lite forskning på fenomenet i en lokal kontekst, og lite som belyser studioets betydning i et utdannelsesforløp, selv om «studiopraksis» har vært et nøkkelbegrep i de aller fleste vestlige kunstutdannelser siden 1960-tallet. Prosjektet vil undersøke studioets mange funksjoner og de ulike manifestasjonene disse arbeidsrommene kan ta. Hvilke muligheter og begrensinger følger av studioets beskaffenhet?

STUDIO har to retninger. En serie kunstneropphold under tittelen STUDIO RESIDENS, og som STUDIO(Studio), som tar fysisk form.

STUDIO RESIDENS

En residens er et arbeidsopphold der en eller flere kunstnere blir invitert til å arbeide på et gitt sted over en lengre periode. I prosjektet STUDIO Residens skal hver av de tre instituttene invitere kunstnere og fagpersoner med interesse for kunstneriske arbeidsprosesser og studiopraksis til en måneds arbeidsopphold i Bergen. Programmet skal bidra til tverrfaglige samarbeid internt på KMD og til samarbeid mellom fakultetet og aktører i kunstfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle som kommer på residens vil bli oppfordret til å etterlate et offentlig tilgjengelig spor etter oppholdet sitt i fritt valgt format. Erfaringer fra kunstnere, musikere, designere og andre fagpersoner som er i residens vil bli innlemmet i utviklingen av det fysiske STUDIO(Studio).

STUDIO(Studio)

Gjennom historien har studioer fungert både som undervisningsrom, rom for individuelt arbeid og rom for utveksling med fagfeller og publikum. Byggeprosessen i STUDIO(Studio) skal utforske hva et studio kan være i vår tid på fagfeltene kunst, musikk, design og arkitektur, hvilke funksjoner studiopraksis har i kunstutdanning og hvilke relasjoner et studio som rom kan ha til offentligheten og samfunnet rundt seg. Kunstnerisk ansvarlige for STUDIO(Studio) er kunstnerne Sveinung Unneland og Eamon O’Kane sammen med arkitekt Espen Folgerø.

Første versjon av ble utviklet og bygget av studenter på både KMD og Bergen Arkitektskole (BAS) i et felles kurs høsten og vinteren 2021. Studentgruppen startet med mapping langs kysten rundt Bergen i august 2021 og reiste på studietur til den internasjonale kunstnerresidensen Nordisk kunstnarsenter Dale i oktober. Vinteren 2022 vil materiale fra prosessen stilles ut i galleriet Joy Forum på KMD, og løpet av våren vil STUDIO(Studio) bli plassert i uterom i Bergen sentrum. Andre versjon av (STUDIOStudio) utvikles videre fram mot høsten 2023.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to