NTNU, teknologibygget

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Det er gjennomført flere store kunstprosjekt for nybygget på Kalvskinnet campus. Hver på sin måte inviterer verkene til refleksjon rundt miljøspørsmål, biologiske prosesser og teknologisk utvikling.

Det er et omfattende byggeprosjekt som er under oppføring på Kalvskinnet campus på NTNU i Trondheim. Teknologibygget skal etter planen stå ferdig i desember 2016, og vil være studiested for over 2500 studenter innenfor ulike teknologifag. Byggeprosjektet var opprinnelig en del av Høgskolen i Sør-Trøndelag, men i 2016 ble høgskolen sammenslått med NTNU.

Kunstnerne Ole Lislerud og Inge van der Drift er gjennom en lukket konkurranse valgt ut til å sette sitt markante preg på den moderne bygningen. Kunstprosjektene skaper på hver sin måte refleksjoner rundt miljøspørsmål, biologiske prosesser og teknologisk utvikling.

Med Ole Lisleruds (NO) "Chi Squared" får studentene en gigantisk hjerne under føttene. Kunstverket skal monteres som et glassgulv i bygningens atrium, og er tettpakket med referanser til og symboler på problemstillinger teknologistudentene skal jobbe med. Over konturene av et kraftig forstørret MR-bilde av et kranium, er det skrevet en rekke fragmenter av ligninger og matematiske formler. Kontrasten mellom den skannede hjernen og de myldrende ligningene på glassflaten skaper en visuell dynamikk som gir inntrykk av noe uendelig, noe som peker langt inn i fremtiden. Tittelen "Chi Squared" har Lislerud hentet fra en matematisk ligning med samme navn, som beregner sannsynligheten av en gitt teori. I Lisleruds kunstverk ser vi Chi squared-ligningen tatt i bruk som sannsynlighetsberegninger for issmeltingen i Arktis, og bruken av fornybar energi. Ikke alle som passerer kunstverket vil forstå de bakenforliggende referansene, men verket skaper likevel et tankekors og en diskurs om fremtiden.

Inge van der Drifts (NO) takhengte skulptur i høypolert stål, med tittelen "Organisme", vil plasseres i vrimleområdet ved inngangspartiet. På en stillfarende måte gir skulpturens organiske form assosiasjoner til mikroorganismer, til selvstendige livsformer som man ikke kan se med det blotte øye, men som alt liv stammer fra. Samtidig gjør den sju meter brede skulpturen seg gjeldende i rommet i kraft av sin størrelse. Den høypolerte flaten vil kaste refleksjoner rundt seg og speile både mennesker, bevegelser, skiftninger i lyset og arkitekturen rundt den. Slik vil den også oppleves som om den stadig er i forandring.

Et tredje kunstprosjekt er også under utarbeidelse. På den gamle teglfasaden i sentralrommet, som er husets knutepunkt, vil det komme en levende komposisjon av planter som vil dekke den 80 kvadratmeter store veggflaten. Den grønne veggen skal videreføres visuelt og konseptuelt til et kunstverk. En åpen utlysning er gjennomført, og planene for dette kunstverket er fremdeles under arbeid.

4 related items

Share to