Kart og tegninger - Kongsgård i Oddernes

Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer en del gamle kart over grunnstykker på Kongsgård i Oddernes. I denne utstillingen viser vi noen av kartene.

I 1630- og 1640-årene var Oddernes inne i en aktiv periode. Sjøfarten blomstret, det ble bygd skip i Oddernes, og kjøpmenn, håndverkere og tjenestemenn kom til bygda. I disse årene var Kristian 4. på besøk flere ganger. Bl.a. var han her første uka i juni 1635, først og fremst for å inspisere festningsarbeidet på Slottsholmen – "Christiansø" – ved Flekkerøy. Han bodde om bord i skipet "Christians Ark". Kongebrev som er utstedt i de dagene, er datert "Christians Ark udi Flekkerøen".

Kongen ville nå at lensherren, Palle Rosenkrantz, skulle flytte fra Nedenes og bo ikke altfor langt unna Flekkerøy. Gårdene ved Oddernes kirke pekte seg ut. Her lå Møglestu, Ytre Odde, Øvre Odde, Vestre Ellesi og Østre Ellesi. Nå måtte bøndene flytte fra disse gårdene – i bygdas beste jordbruksområde – for at lensherren skulle få en standsmessig eiendom i nærheten av Flekkerøy.

De neste årene ble det satt opp flere nye hus på eiendommen, som fikk navnet Kongsgård. Men etter 1660 bosatte amtmennene seg heller i byen. Kongsgård ble nå solgt og brukt av biskopen og diverse andre embets- og tjenestemenn eller deres fullmektiger. Etter hvert ble det tungt å drive de store arealene, spesielt når eierne i lange perioder bodde et helt annet sted.

Så begynte man å utparsellere Kongsgård fra 1700-tallet, slik at byfolk kunne få leie og dyrke mindre stykker. Gjennom 1800-tallet oppsto flere nye gårdsnumre og en mengde bruksnumre og eiendomsnavn ut fra gamle Kongsgård.

Kongsgårds historie er grundig omtalt av Kåre Rudjord i Oddernes bygdebok.    Share to