Samland, Thorstein Knutson (1911 - 1968)

Share to