• Klippfisk. Brygga til Th. Øverland. Firma Th. Øverland, Kristiansund. 

Firma Th. Øverland blei etablert som personlig firma i 1913, som eksportforretning i klippfisk - , rogn - og sildebransjen. Dette går fram av en omtale om firma Th. Øverland AS i boka/heftet om ”Trekk fra Kr.sunds Næringsliv – 200 års jubileum 1742- 1942” av Emilisen og Salvesen. (Jub.) Lokalhistorikeren Einar Thurn Christensen (ETC) skriver i sine slektsorienteringer at Th. Øverland sen. starta en eksportbedrift for klippfisk og tørrfisk i 1913. Han skriver også at Øverland kom til byen, tok handelsskole og arbeidet to år hos underfogden i Kr.sund. Fra 1907-1908 arbeidet han som fullmektig og reisende hos skinnfirmaet Ths. Vik i Molde. Etter dette fikk han arbeide i firmaet Erik Rolfsen i Krsund, der han tilslutt blei avdelingssjef. Det har vært oppgitt i enkelte kilder at han arbeidet 6 år hos Erik Rolfsen, men ETC hevder at der var han ”bare” 4 år, før han start for seg sjøl.  (ETC – slektsorienteringer på mikrofilm Kr.sund Folkebibliotek) 

Thorstein Halvardsen Øverland leide brygger, både i Hammervoldbrygga og Halsebrygga på Nordlandet, før han satte opp ei stor brygge i Sjursvika 39 (matr. 307) – ei brygge på 4 ½ et. og ei grunnflate på 500 kvm. i 1916. (ETC) Ser vi i ”Verneplan for bryggene i havneområdet” av Gjertsen/Kr.sund Venstre s. 39, har den 1918 som byggeår. Firmaet utsteder obligasjon til Ålesund Handelsbank - udatert, men tinglyst 7. jan. 1918. (p.reg. 14 s. 283 – p.b. 17.s 60) 
Brygga var den mest moderne brygga i byen og hadde elektrisk tørkeri og helautomatisk kjøleanlegg for lagring av fisken. (Jub.) Under første verdenskrig importerte Øverland varer fra oversjøiske land og fra Brasil importerte firmaet kaffe! 
Firmaet hadde trolig et par svært gode år etter at første verdenskrig var slutt, men i siste halvår 1920 blei Kr.sund ramma av krise. Mange solide firma fikk økonomiske problem og flere måtte innstille. Også firma Th. Øverland fikk merke disse økonomiske problema. 

Firma Th. Øverland blei fikk trolig betalingsproblem på slutten av 1920 – som mange andre firma i Kr.sund. I ei annonse i RP 30.11.1920 gies det informasjon om at skifteretten gir konkursvarsel for firmaet fra 29.11.1920 og at kjøpmann Th. Øverlands bo er tatt under konkursbehandling. Skiftesamling innkalles til 22. januar 1921 hos sorenskriver Ivar O. Sundet. Dette finner vi også i pantebok 18 s. 24. 
Dette er noe vi ikke har hatt kunnskap om tidligere, men fant det i Romsdalsposten og derfra kunne vi sjekke pantebøkene. Verken i jubileumsboka eller hos ETC har det kommet fram opplysninger om dette. 
Dagen etter denne meldinga i avisa, følger det to annonser om salg/tvangsauksjon av to motorbåter som firmaet eier – muligens sammen med noen andre personer: Disse motorbåtene var ”Nordsund” på 180 br. t. og ”Sørsund” på 131 br. t. (RP) Ut over disse opplysningene, kjenner vi ikke meir til hva som skjer med båtene. 

I panteboka finner vi også opplysninger om at utstedt panteobl. til Ålesund Handelsbank med pant i matr. 562 – tinglyst 7. jan . 1918 – blei kvittert til avlesing i Ålesund 12. febr. 1921. (P. b. 18 s. 58) 

Under Bytingets møte 9. juni 1920, (p. b. 18 s. 110) går det fram at styret i Th. Øverlands konkursbo for noen tid siden overlot boets eiendom i Hauggaten – matr. 562, til panthaveren – Ålesund Handelsbank, og banken solgte denne eiendommen for 90.000 kr og banken anmoder konkursboet å utstede skjøte til kjøperen – slakter A. O. Torvik. Dette skjedde 9. april 1920 og var underteikna av Ditlef Faye, bestyrer i Th. Øverlands konkursbo og departementets tillatelse av 11. mai 1921 medfulgte. 
Trolig var det samme bank som også overtok brygga i Sjursvika. Her fikk det nye firmaet forkjøpsrett fra banken sammen med matr. 307 21.03. 1924 – tinglyst 1.12.1924. (p.b. 14 s. 283)
Ut over dette har vi foreløpig ikke funnet flere opplysninger om konkursen og om firmaet. 

Det vi kjenner til er opplysninger om at firmaet omdannes til aksjeselskap. Dette er ikke korrekt, da det gamle firmaet jo var gått konkurs. Th. Øverland gikk sammen med broren Halvor Halvardsen i et nytt aksjeselskap – Th. Øverland AS. Etterkommerne har stussa over at broren Halvor, som fra 1914 (ETC) hadde arbeidet i firmaet som 
korrespondent og kontorsjef, brakte flere verdier inn i selskapet, noe som skulle tyde på at han må ha drevet forretningsvirksomhet sjøl. 
Vi har ikke klart å finne ut om dette stemmer, men ut fra at broren gikk konkurs, kan det være at Halvor – muligens i samarbeide med Thorstein – kjøpte deler av firmaet til en ”rimelig” penge – da vi antar at dette blei solgt av konkursboet. Vi tror at dette kan være en mulig forklaring på etterkommernes spørsmål.

Vi har ikke funnet ut om det var korrekt at Th. Halvardsen Øverland eide hus i Flors gt. Han eide sammen med to andre interessenter et område ved Florsgt./Flintegata - matr. 1472 - og det blei solgt ut flere tomter av dette området. Men en kan ikke finne at han sjøl eier hus her. Vi har heller ikke funnet at Robert Gilroy Dall eier hus i dette området, men det må være i nærheta, for han selger ett par tomter. Trolig eide han (Dall) hus nærmere Brinchmanns vei, for han kjøpte tomt i 1918 (p.b.17 s 76), men pantereg. har ikke notert matr. nr. 
Halvor Halvardsen kjøpte imidlertid hus – matr. 1524 som han satte opp rundt 1918, men som han solgte til Birger Werring for 25.000 kr 17.02.1922. (p.b.17 s 446) 

Etter at firma Th. Øverland AS var danna, leide de kontor i Hauggt. 1. (adr. bok 1925) De hadde hovedvirksomheta i Sjursvika i brygga i Sjursvikveien 39. 
På dette tidspunktet bodde Th. Øverland i Langveien 10 (eid av John og Claus Neergaard) og Halvor Øverland i konsul Johnsens gt. 9 (eid av Knut og Elise Engdal) 
I 1930 hadde firmaet flytta til Børsen. Th. Øverland bodde fortsatt i Langveien 10, mens Halvor var flytta til H. Greves gt. 1. (denne adr. finnes ikke i panteregisteret og kan være feil. Vi trodde han hadde kjøpt hus på denne tida, men han eide ikke noen av husa i H. Greves gt. i 1930. )

Firmaet danner - trolig i 1927- AS Klippfisklageret, som en ikke kjenner til er et sjøleiende firma eller om det er et firma også med andre eiere. Det er dette firmaet som kjøper for 165.000 kr 17.01.1928 (p. reg. nr. 15 s 402) den store murbrygga til Ålesundsfirmaet Oscar Larsen på Eriksennesset på Nordlandet– som også inkluderte det gamle våningshuset til Eriksenfamilien , der de etter brannen i 1940 flytta kontoret sitt. Denne brygga var på 7 etasjer med ei grunnflate på 600 kvm – ei av byens største – og den største etter brannen i 1940. Kjølelageret i denne brygga hadde plass til om lag 1,8 mill. tonn klippfisk og her var det også et stort pakkeri for sild. 

I 1937 kjøpte firmaet eiendommen Omagt. 120, som besto av de to gamle eiendommene matr. 499 og 560, som hadde tilhørt Odin Brevik. Dette var et kjøp firmaet ikke gjorde aleine, men trolig sammen med slaktermester Olaf Torvik, gjennom firmaet AS Vikan. Dette er det største bergområdet på denne sida av Nordlandet og omfatta 70 mål klippfiskberg og brygger. 

Firmaet dreiv før 2. verdenskrig med klippfisk, tørrfisk, saltsild og rogn. Ikke minst saltsild har periodevis vært en stor del av firmaets drift og enkelte år på slutten av 1930 tallet var produksjonen rundt 10.000 tønner. Firmaet har også produsert en god del salta torskefilet som er solgt til Østlandet. Firmaet begynte også litt rederivirksomhet i 1947, da de kjøpte motortankskipet ”Halvard”. Etter krigen engasjerte firmaet seg også i trålervirksomhet og kjøpte inn tråleren d.s.”Hallstein” i 1949. (Jub.) (info: Tor Larsen)
Fra Nordmøre museum sin fotosamling, Williamsarkivet.
  Photo: Nordmørsmusea

Klippfisk. Brygga til Th. Øverland. Firma Th. Øverland, Kristiansund. Firma Th. Øverland blei etablert som personlig firma i 1913, som eksportforretning i klippfisk - , rogn - ...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to