• Innlandet i Kristiansund ca 1920-30. "Tahitibrygga" - Otterleibrygga, Fiskergt. 4. i midten, med sundbåtkai/allmenning til høyre, videre Tollbua og Dødeladen. Brygga ble bygd av Jonas Eriksen 1890, som saltlager. 

 Tidens Krav 17. desember 2019: Lanserer nye planer for Tahitibrygga.

Tahiti-Brygga AS, som er en del av Jebo-konsernet, ønsker å regulere og utvikle eiendommen til boligformål. Norconsult er innleid som konsulent, og Marco Böhm i Norconsult ber i det skriftlige planinitiativ om et møte med kommunen for å kunne sette i gang arbeid med regulering av Tahitibrygga.

– Formålet med planen er å legge til rette for boligformål med tilhørende utearealer med rundt 40 leiligheter, uteområder og bryggeanlegg, skriver Böhm.


Om tiltakets virkning utover planområdet, skriver Böhm blant annet at det vil være relatert til stedsidentiteten og bybildet på grunn av den kulturhistoriske verdien av Tahitibrygga og Innlandet ellers.

Tahitibrygga er preget av forfall og manglende vedlikehold. Ny bruk av den gamle saltlagerbrygga krever samvirke med det offentlige for å lykkes med bruksendringer og omreguleringer. Området går inn i hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse med kulturell og historisk verdi på Innlandet.


Allerede under bryggemøtet på Dødeladen i sommer (2019) , signaliserte eierne av Tahitibrygga planer om å bygge boliger på eiendommen, som er en del av kjøpmannstunet sammen med Wirumbrygga og Wirumhuset på Innlandet i Kristiansund.

– Beliggenheten tilsier etablering av boliger i kjøpmannstunet, ved sundbåtkai og tett på havnebassenget. Ny regulering kan tilpasses et antall leiligheter som kan gi en økonomisk bærekraft og utnytte resten av området til gode formål, sa Kjell Oddvar Lervik i Jebo-konsernet i TK den 27. juni.

I planinitiativet går det fram at det ønskes å plasseres nytt leilighetsbygg mot Fiskergata og bak Tahitibrygga. Nødvendig parkering skal skaffes under bakken og i første etasjen, påpekes det i planinitiativet.

KJØPMANNSTUN: Byens siste! Unikt bryggemiljø på Innlandet med Tahitibrygga til venstre: Deretter følger Wirumhuset og  Wirumbrygga (før Thon-hotellet, tidligere Gundersenbrygga.)

– Det vurderes å rive Tahitibrygga og bygge opp på nytt, skriver Böhm.

Høyde, bygningsvolum og preg fra eksisterende bebyggelse vil bevares med noen tilpasninger for å tilfredsstille dagens boligstandard, forklarer Böhm.

– Det nye leilighetsbygget vil framstå som nytt, i både arkitekturstil og utformingen, men vil orientere seg på høyden til Tahitibrygga.

Böhm påpeker at utbygger har ønske om å bruke massivtre som byggemateriale.
Rive og bygge nytt

– Ombygging av Tahitibrygga til leiligheter byr på store utfordringer. Det blir nødvendig å gjennomføre mange tilpasninger og utskiftinger for å få tilstrekkelig bokvalitet i bygget, noe som stort sett skyldes lav etasjehøyde og dårlig bygningsmasse generelt. Det vil ikke være mulig å oppfylle kravene i TEK17, slik at det må søkes om dispensasjon på flere forhold, skriver Böhm.

Med grunnlag i byggets eksisterende tilstand, mener Böhm det må vurderes om det er hensiktsmessig å rive eksisterende bygning og bygge opp en kopi, som i uttrykket, formspråk, utseende og utforming vil samsvare med det historiske bygget.


– Ved gjenoppbyggingen kan det gjennomføres nødvendige og marginale grep for at gjeldende bygningsnorm kan oppfylles uten at byggets karakter endres, skriver Böhm.

I gjeldende arealplan er Tahitibrygga regulert under transformasjonsområder, det vil si en del av et område der en ønsker å etablere andre funksjoner på tidligere industri- og næringsområder. Tahitibrygga vurderes som et landemerke og et svært viktig objekt for stedsidentiteten.

– Området er også avsatt som hensynssone for bevaring kulturmiljø. I planen vil det tas hensyn til området sitt kulturhistorisk verdi, forsikrer Böhm i planinitiativet.

Mange kjenner området rundt Dødeladen og Tahitibrygga fra Tahitifestivalen. Festivalen har siden salget av Tahitibrygga til Jebo-konsernet hatt en skriftlig avtale som gir rett til å disponere uteområdet, inkludert utescenen, en uke hver sommer til arrangementet.

Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Innlandet i Kristiansund ca 1920-30. "Tahitibrygga" - Otterleibrygga, Fiskergt. 4. i midten, med sundbåtkai/allmenning til høyre, videre Tollbua og Dødeladen. Brygga ble bygd av Jo...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to