• Plan av første etasje i Lossiusgården. 
Bygningen er oppmålt (og rommene navnsatt) av ingeniør Karl Martens i 1912. Den vesle butikken mot vest har disk med skuffer og hyller på veggene. De innvendige dørene i huset er nye. Den vestlige entréen har en list i 35 cm høyde fra gulvet, men ikke fotpanel. Veggene sammesteds har synlig trepanel med over- og underliggere. Forstuen øst for gangen savner fotpanel. I dette rommet er det innredet noen små kott. Taket i forstuen er nytt. Fra det største av de omtalte kottene er nedgang til kjeller gjennom en lem i gulvet. Forstuens vegger er dekket med synlig panel; ved trappen fra forstuen opp til andre etasje er veggen dekket av tapet av gul-malt lerret. Denne trappen har ikke sitt opprinnelige utseende. 
Vinduslistene i andre etasje er av omtrent samme art profil som i første etasje for dørlister, bare i mindre målestokk, idet bredden er 10 cm mot dørlistens 15 cm. Taket over hele andre etasje har synlige bjelker. I andre etasje er rommet over den store salen lengst i øst (se planen) delt i 3 rom med brystpanel i 75 cm høyde målt fra gulvet og dørlister av samme profil som det finnes eksempel på i nedenunder. I disse tre rommene har taket synlige bjelker. Høyden under taket er 2,35 m. Flere værelser i andre etasje har brystpanel. Høyden i gangen oppe er 2,26 m. Om dette hus beretter gårdens eier, konsul Lorentz A. Lossius i 1912:
”Den på planen like øst for den vestlige entre beliggende spisestue var tidligere delt i to, hvorav den største del - 2/3 av den nåværende spisestue - var krambod, og den anden mindre del utgjorde spiskammer og litt av kjøkkenet; dette kjøkken innbefattet den gang også den nåværende forstue. Slik var det i min barndom; dette erindrer jeg. Entreen mot øst hadde i min barndom ingen avpanelet vegg i midten; den gikk den gang udelt tvers over huset; dette husker jeg.»
--
Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum. Nr. 168 Plan av 1ste etage i vaaningshuset paa Lossiusgaarden, matr nr 322, Indlandet. Om planen noteres: Planen er opmaalt av ingeniør Karl Martens i 1912; betegnelsen paa de enkelte rum gjælder den tid da nærværende plan blev tat, altsaa nutiden. Butikken mot vest har disk med skuffer og rafpede? vægger og hylder paa væggene. Den er for øvrig uanseelig. Dørene i kontor og butikk er vist av nyere datum. Den vestlige entrèe har en list i 35 cm`s høide fra gulvet, men ikke fotpanel. Væggene sammesteds har synlig træpanel med over- og underliggere. Hurderne i samme entre undtagen gatedørens hurder ser nyere ut. Forstuen øst for nævnte entre savner fotpanel. Ved nævnte forstue er avpanelet nogen smaa kot. Taket i forstuen har nyt præg. Fra det største av de omtalte kot er nedgang til kjelder gjennem lem i gulvet. Forstuens vægger er dækket med synlig panel; ved trappen fra forstuen op til anden etage er væggen dækket av tapet bestaaende av gulmalet lerred. Samme trap har vistnok ikke sit oprindelige utseende. Huset er to-etages. Vinduslistene i 2den etage er av omtrent samme art profil som i 1ste etage for dørlister, kun i mindre maalestok, idet bredden er 10 cm mot dørlistens 15 cm. Taket over hele 2den etage har synlige bjelker. I 2den etage er rummet over den store sal længst i øst (se planen) delt i 3 rum; i hvilke der er brystpanel i 75 cm`s høide maalet fra gulvet og dørlister av samme profil som der findes eksempel paa i 1ste etage og som der findes avtegnet som fig. 1.; for øvrig vistnok en del unøiagtig. Dog gir tegningen i store træk profilens utseende. Fig. 1. 1) Fig. 1 ikke gjengit i nærværende katalog. I alle disse 3 rum har taket synlige bjelker. Høiden av disse rum under taket er 2,35 m. Flere rum i 2den etage har likedes brystpanel; men alle rum har det ikke. Høide i gang 2den etage er 2,26 m. Om dette hus beretter gaardens nuværende eier, konsul Lorentz Lossius i 1912: "Den paa planen like øst for den vestlige entre beliggende spisestue 1) var tidligere delt i 2 dele, hvorav den største del 2/3 av den nuværende spisestue, var krambod og den anden mindre del utgjorde spiskammer og litt av kjøkkenet; dette kjøkken indbefattet den gang til like den nuværende forstue 2). 2) Se planen (W.L.). 1) Paa planen staar kun s skrevet "stue" skal være s spisestue (W. L. ). Slik var det i min barndom; dette erindrer jeg. 3) 3)Denne forhenværende ordning finder avtegnet som fig. 2. tegnet efter konsul L. Lossius anvisning; mellem kjøkkenet og spiskammeret skal formodentlig være dør. (W. L. ). Entreen mot øst haddei min barndom ingen avpanelet væg i midten; den gikk den gang udelt tversover huset; dette husker jeg. Lossiusgaarden Fig. 2. Skisse: Plan av 1ste etage. Oprindelig arrangement av nuværende forstue og spisestue. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
  Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Plan av første etasje i Lossiusgården. Bygningen er oppmålt (og rommene navnsatt) av ingeniør Karl Martens i 1912. Den vesle butikken mot vest har disk med skuffer og hyller på ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to