Tollbugata 10 - Den gamle krigsskolen

Blant de mest interessante bygningene i gaten, finner vi en gul bygning med adresse Tollbugata 10, på hjørnet av Dronningens gate.

Den fredete bygningen er egentlig en hovedombygning av kansler Jens Bjelkes gård fra ca. 1630-årene (ses tydelig på Geelkercks prospekt fra 1648), men endringen er så gjennomgripende at anlegget utvendig kan anses som et nybygg fra ca. 1760-årene. 

I enda større grad enn «Treschow-gården» har dette anlegget en frittliggende karakter, særlig på grunn av de fremskytende fløyene mot Dronningens gate og den forholdsvise åpenheten mot Tollbugata.  De lave fremskytende fløyene mot Dronningens gate ble da påbygget til to etasjers høyde. Videre ble gårdsplassen her innelukket av det eksisterende arrangementet med mur og gjerde og gjort om til have med springvann. Hovedbygningens tak ble omlagt til mansardtak. Dette er det nærmeste Oslo kommer et rokokko-palé, slik de ble bygd i København på midten av 1700-årene. Tegningene til anlegget ble laget av en murmester Reichen, for anledningen kalt opp fra København. Tegningene og ombyggingen ble utført av en murmester Reichen, for anledningen kalt opp fra København. Byggherre var Caspar Herman von Storm. 

Storm forenet en arvet formue (Toller-Hausmann) med høye militære og sivile embeter og aktivt engasjement både i norsk industrireisning og norsk almuedannelse. En av døtrene hans kunne overføre engasjement og dannelse til sin eldste sønn, den senere så kjente grev Caspar Herman (oppkalt etter morfaren) Wedel-Jarlsberg. Storm var en av tidens store menn, med Oslo Ladegård som lyststed. Men han forstrakk seg, gikk fallitt i 1772 og dro til Danmark. Også de tre påfølgende eierne gikk fallitt eller måtte av andre grunner forlate landet. 

I 1802 overtok Bernt Anker gården som del av fallittboet etter sin brors Jess’ brå død, og skjenket den til lokale for Krigsskolen.

Senere endringer:
Ca. 1860: Kjøreporten mot Dronningens gate gjenmurt, og det innvendige gjort om til gymnastikksal for Krigsskolens kadetter. Samtidig innsetting av små jernvinduer mot gaten.
1874: Ny to etasjes bygning inne på gårdsplassen, vis à vis hovedbygningen.
Ca. 1880: Skifte av vinduer, fra smårutede to-rams til storrutede fire-rams med krysspost.

Share to