• Photo: Norsk Jernbanemuseums samling (Opphavsrett)

Luksusturistar og krigsflyktningar

For russiske flyktningar på veg vestover var Bergensbana ein del av fluktruta til England og Amerika. Minelegging og torpedobåtar gjorde Østersjøen utrygg.

Bergensbana og Finse hotell vart fort populære reisemål for rike utlendingar på ferietur. Etter utbrotet av 1. verdskrig og revolusjonen i Russland, fekk denne strekninga ein ny type passasjerar.
Utbrotet av krigen ga ein kortvarig stagnasjon i trafikken, men denne vart fylgd av ein kraftig trafikkauke. NSB publiserte rutetabellar på norsk, engelsk og russisk for heile strekninga mellom London og St. Petersburg. Rutetabellen inneheldt også forbindelse vidare via Vladivostok til Tokyo, Peking og Shanghai.

Flyktningar båe vegar
Mange av flyktningane kom til Bergen med båt og dermed vart det stor trafikk over Bergensbana, med fulle tog. NSB hadde store utfordringar med å handsama den store trafikken. I siste halvdel av 1916 og byrjinga av 1917 auka trafikken monaleg og no var det ikkje, som elles, berre fyrsteklassepassasjerar som kom, men også passasjerar på tredje klasse. Vestfrå kom torpederte sjøfolk, austfrå flyktningar frå Russland og landa aust for Tyskland. På Bergen stasjon var det eit hardkjør med telegrafi og handsaming av reisegods ved tilkomst og avgang. Det var for få hotellrom, spesielt etter bybrannen i 1916, så sovevogner på stasjonen vart løysninga. Dei russiske flyktningane på veg vestover var russisk overklasse som kunne ha med seg heile huslyden og mykje bagasje. Krigen gjorde at det var mangel på kol, noko som førte til innskrenking av både båt- og togtilbodet.
 

Share to