• Photo: Norsk Folkemuseum
    (Copyright)

Fengslende fortellinger

Ivar Bredal Hummel ble dømt til fire dager fengsel på vann og brød for å ha solgt usedelige bilder

Ivar var blitt arrestert mens han gikk rundt i Drammen og bød fram tvilsomme fotografier for salg. Han ble tiltalt etter to bestemmelser i kriminalloven av 1842: kapittel 8 ”Om Forbrydelse med Hensyn til Religion eller Sædelighed”, og kapittel 25 ”Om Forbrydelser ved trykt Skrift og deslige”.

Etter det først av disse kapitlene var det straffbart å krenke sedeligheten eller bluferdigheten ved trykt skrift. Straffen var bøter eller fengsel. Etter det andre kapitlet var det straffbart å by forbudte skrifter fram for salg eller å offentliggjøre dem på annen måte. Forutsetningen var at selgeren var kjent med ”Skriftets strafværdige Indhold”, og at det ikke var mulig å stille forfatter, utgiver, forlegger eller boktrykker til ansvar. Ivar innrømmet at han hadde skjønt at noen av fotografiene var usedelige, men påsto at han ikke visste at det var ulovlig å selge dem.

Aktor mente det var formildende omstendigheter, ettersom Ivar ikke hadde salg av usedelige bilder som hovedinntekt, men levde av å selge andre typer bøker og fotografier. Forsvareren pekte på at Ivar bare hadde solgt bildene til spesielt interessert og at ”hans Stilling som Udlænding” trolig gjorde at han ikke var kjent med ”her herskende Forbud” og at dette i ”høi Grad talte til hans Undskyldning”. Dessuten, mente han, her var det var ikke snakk om trykt skrift, men fotografier. Saken måtte derfor avvises. I kapittel 25 § 9 ble det imidlertid presisert at: ”Hvad som i denne Lov er foreskrevet om Forbrydelse ved trykt Skrift, gjælder og, om Forbrydelsen er forøvet ved Kobberstik Steentryk, Træsnit, eller om det, som paa anden lignende Maade er fremkommet”.

Fotografi betyr å tegne med lys og kommer slik sett inn under fremstillinger som er fremkommet på andre måter. Da kriminalloven ble vedtatt i 1842 var fotografiet knapt oppfunnet. Gjennombruddet kom i 1839 da Daguerrotypiet ble utviklet, og fototeknikken ble utover 1800-tallet stadig forbedret og videreutviklet. Samtidig oppsto fotografi som en profesjon, men det var altså ikke bare idylliske familiebilder som ble tatt i fotografens atelier.

Aktuelle bestemmelser i Kriminalloven av 1842:

Cap 8 § 3: ”Hvis Nogen i trykt Skrift krænker Sædeligheden eller Blufærdigheden, straffes han med Bøder eller Fængsel”.
 

Cap 25 § 3: ”Ligesaa ansees den der falholder Skriftet, eller paa anden Maade søger at give det Offentlighed, saafremt han har været bekjendt med Skriftets strafværdige Indhold og der ikke, (…) er Anledning til at drage Forfatter, Udgiver, Forlægger, eller Bogtrykker til Ansvar”.

Cap 25 § 9: ”Hvad som i denne Lov er foreskrevet om Forbrydelse ved trykt Skrift, gjælder og, om Forbrydelsen er forøvet ved Kobberstik Steentryk, Træsnit, eller om det, som paa anden lignende Maade er fremkommet”
 

Share to