Buslettsætra - Lavangen

Mangel av utmarksbeite for husdyra - endte i rettssak og dom. Det var trange tider i Spansdalen på begynnelsen av 1900-tallet.

Buslettsætra, lokalt også kalt Nerdalssætra, ligger i utmarka på Busletta på nordsiden opp fra gårdene, 355 m.o.h. Etter sti fra Mellagårdan er det ca 1,5 km dit, en til dels meget bratt sti. De som dreiv sætring her var i sin tid de 4 gårdene på Busletta-Mellagårdan. På det meste hadde de 8-10 kyr og like mange geiter. Sætra ble drevet i fellesskap. De flytta opp omkring st. Hans og var der til ut i august.

En viktig årsak til at husdyreierne på Busletta og Mellagårdan måtte ty til sæterdrift, var beitesituasjonen. Det eneste utmarksbeite var på Båtålbakkan, i Spansgården utmark, og det fikk de ikke bruke uten videre. I august 1906 ble det holdt rettssak om beitespørsmålet hvor det i dommen heter; "Ti kjendes for ret: Appelanterne Lars Nilsen, Nils Nilsen, Nils T. Johansen og Nikoline M. Henriksen, Spansdalsmark eller Busletten, kjendes berettigede til beiting og drift høst og vaar i de indstævnte Hans M. Andreassen, Simon K. Pedersen, Bendiks Markussen, Johan Nilsen, Inga Korneliussen og Jens M. Larssen, Spandsdalens omhandlede utmark av de kreaturer, der til enhver tid fødes paa og av appelanternes bruk i Spandsdalesmark eller Busletten."

Som en ser gjaldt dommen bare beite vår og høst. Når tid sæterdrifta begynte er ikke helt tidfestet, men etter overfor nevnte dom, kanskje på begynnelsen av 1900-tallet. Drifta opphørte like etter siste krig, i 1947. Storparten av drifta foregikk på den måten at budeiene gikk opp på sætra om ettermiddagene, melket kyrne, overnattet, melket ferdig om morgenen, og tok melka med seg ned til gårdene. Slik gikk det hele sommeren. Var det mye melk ble det tunge bører.

Det var oppført to boliggammer, den siste bygd i 1930. Det var ikke bygd egen fjøsgamme, men dyrene stod ute under et tak. Gammene på sætra ble ikke vedlikeholdt etter at sæterdrifta ble lagt ned, så i løpet av 1950-åra raste de sammen. Bygdefolket gjorde en stor innsats, og i 2002 sto en ny gamme oppført på tuftene. Her kan turgåere sommer som vinter stikke innom. Det er ovn, det er ved, og du kan overnatte før du vandrer videre.

Kartreferanse: 33 W, akse øst 615726, akse nord 7626777

Koordineringsystem: Ellipsoide, EUREF89

Share to