• Fra det såkalte «sørenerfisket» i Svartelva i grensetraktene mellom Vang og Romedal på Hedmarken tidlig på 1900-tallet. Fotografiet ertatt mot et forhopldsvis stilleflytende parti i den nedre delen av elveløpet, der det sto gutter og menn i ulike aldere og fisket etter gytende mort. Noen fisket også fra to båter som lå i den sentrale delen av elveløpet. Alle fisket etter gytende mort, som lokalt ble kalt for «sørener», med stang med «maurtue» som agn (se nedenfor). 

Ferskvannsbiologen Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867-1941) beskrev dette fisket i en artikkel han publiserte i Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift i 1901 under tittelen «Sørennefisket i Svartelven»:

«Det er visst de færreste som vet hvad sørenne er for en slags fisk, og det er heller ikke saa merkelig, da sørenne er en ren lokal benævnelse i Mjøstrakterne, særlig omkring Akersviken, paa den almindelige mort (Leuciscus rutilus), naar den om vaaren gaar op i Svartelven for at gyte. Til andre tider av aaret maa den ogsaa her nøie sig med den mere ordinære benævnelse mort.

Navnets etymologiske oprindelse er usikker. Man har sagt at sørenne skulde bety en fisk der rendte fra sjøen (op i elven for at gyte) og muligens være dannet analogt med det svenske navn arännare paa den nærstaaende art, som lever fortrinsvis i aaene. Denne utledelse av ordet er visst meget tvilsom. Endnu mindre rimelig er det at sætte navnet i nogen forbindelse med haveveksten syring, som av landbefolkningen uttales paa samme maate.

Naar heggeblomsten begynder at springe ut haar sørennen op i Svarteven, det er et gammelt merke som aldrig slaar feil. Er heggen fuldt utsprungen, er hele fisket allerede forbi; ti det varer almindelig kun to dager.

Straks den første melding kommer til Hamar og de nærmeste distrikter om at sørennen er kommen, drar smaaguttene og andre sportsinteresserte fiskere i flok og følge ut til Svartelven paa diske. Før i tiden, fortælles der, var det ogsaa skik og bruk at alle arbeidsfolk paa gaardene i omegnen fik fri for at delta i fisket de dager det stod paa.

Forberedelserne er ikke store, en lang fiskestang og snøre med en ganske liten krok paa og endelig «maurtue» til agn. Uten maurtue nytter det ikke at friste sørennen. For den der ikke vet hvad maurtue er, skal det oplyses at dette er myrepupper eller myreegg, som de i daglig tale kaldes. Man spar et dypt hul i en frisk skogmyretue til man kommer til det lag, hvor eggene ligger, og tar ut et par spader filde, og man har mere end nok til en fisketur.

Nedskriveren herav, der iaar fik anledning til at delta i dette fiske, kom litt ut paa formiddagen kjørende til Svartelven. Allerede i lang avsvtand saa vi nogen baater vel bemandet med fiskere og fortøiede ved hjælp av en sten midt ute i Strømmen. Paa begge elvebredder stod overalt fiskere, paa de fleste fiskepladser saa tæt ved siden af hinanden at snørene ret som det var slængtes over hverandre. Da vi var kommet helt frem kunde vi ogsaa tydelig se, hvorledes hvert øieblik fiskene slængtes i land, snart var det en bred, sprællende sørenne, snart en liten, sølvglinsenden laue, den sidste dog med nogen skuffelse for fiskeren; ti lauen nyder ikke samme sportslige anseelse som den større og vegtigere sørenne.

De heldigste av fiskerne, som hadde holdt paa hele døgnet igjennem, hadde faat fiskekonterne næsten fulde, men like utrættelige var de, ti det gjaldt at skynde sig, fisket begyndte allerede at ta av, og i aften var det slut for denne gang. Kun den mørkeste tid om natten og de varmeste timer om formiddagen holdtes hvil.

Det er ikke sjelden at en flink fisker paa et døgn kan hale ind saa meget som han blot er istand til at bære hjem paa ryggen. I det hele tat maa fisket siges at være meget lønnende, hvad kvantiteten angaar, ti alle faar fisk, selv den mest klodsede, om end den dygtigste og mest erfarne trækker av med hovedgevinsten. Paa den anden side kan sørennefiset ikke sies at være lønnende i den forstand at salget av fisken yder en passende erstatning fort den til fisket anvendte tid.  Dertil er sørennen en altfor litet salgbar vare, ja omtrent uavsættelig; i det er næsten blot fattigfolk som vil spise dern. De som først en gang har vænnet sig til dens eiendommelige smak finder den dog noksaa god, sier de, og salter ned til eget bruk alt hvad de kan overkomme.

Man maa dog ikke tro at det egentlig er i den hensigt at skaffe mat til husholdningen at denne talrige skare av fiskere møter frem, det er langt mere sportsinteressen som trækker dem. Sport er jo til en viss grad et relativt begrep, og det er sikkert nok at disse fiskere finder sørennefislet at være meget sportsmæssig. For os var det vanskelig at forstaa hvori sporten egentlig bestod, naar fisken bet med det samme snøret kom paa vandet. En smule forsigtighet maatte der vistnok utvises naar fisken ladedes, ti den er noget løs i munden. Dette er forøvrig langt lettere at utføre med vore engelske fiskestænger end bygdefiskerne med sine 18-20 fots, der sedvanlig lot fisken foreta en overmaade lang luftreise, inden den havnet et sted langt inde paa land.

Men sportsmanden stikker dog altid frem og det allerede hos smaagutten. Med samme iver og samme omhu som en dreven fluefisker fæster sine fluer paa snøret sætter han sin «maurtue» paa kroken, og visst med mindst likesaa stor stolthet som fluefiskeren lander en stor ørret, slænger han sørennen i land.
Litt ovenfor os stod gamle Paalsern og tok netop kroken ut av en gild sørenne med en beundrende skare smaagutter omkring sig, for hvilke han holdt et litet belærende foredrag, som vi ogsaa fik nyde godt av i forbifarten. «Først skal dere sætte paa en maurtue, saa en levende mauer og yderst paa krokspidsen en maurtue igjen, da kan ikke sørennen la være at bite paa.»

Paa et par steder i den nedre del av elven har grundeierne en gammel ret til at holde «fiskebygning» og tar der i ruser eller kuper, som er den lokale benævnelse, en mængde sørenne. Kuperne, der er næsten 2 meter lange, stilles med aapningen vendende nedover strømmen. I løpet av ganske kort tid kan de bli aldeles fuldpakket av fisk. 

Man skulde vente at sørennen ved disse stærke efterstræbelser skulde avta betragtelig i antal. Jeg tror ikke at det er nogen grund til at frygte herfor, ialfald ikke endnu. Nogen tilbakegang i fiskemængden kan ikke med sikkerhet paavises. Nogen gamle fiskere fortæller vistnok at i deres ungdom fik de meget mere og større fisk, men konkurransen er jo saa meget større nu end før, saa det er ikke urimelig, og de gamle er gjerne tilbøielig til at se sine ungdomsminder noget for lyse.

Derimod var alle enig om at mængden av opgangsfisk og utbyttet av fisket var meget varierende i de forskjellige aar, hvilket tilskrives veir- og vandstandsforholde.»
  Photo: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum

Fra det såkalte «sørenerfisket» i Svartelva i grensetraktene mellom Vang og Romedal på Hedmarken tidlig på 1900-tallet. Fotografiet ertatt mot et forhopldsvis stilleflytende parti...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to