• Dammen ved fossen Rygene eller Rykende i Nidelva i Aust-Agder. Fotografiet er tatt fra sør mot nord, langsmed dammen og med fisketrappa som skulle gjøre det mulig for fisken å ta seg opp forbi den hindringa dammen representerte til høyre i forgrunnen. Bildet ble tatt i 1917. På dette stedet var elva den gang grense mellom herredene Fjære og Øyestad, i dag mellom Grimstad og Arendal kommuner. 

Dammen og den tilhørende fisketrappa her ble bygd i samband med en av flere utvidelser av Rygene tremassefabrikker. Denne virksomheten ble etablert i begynnelsen av 1870-åra, med daværende Arendal-ordfører Anders Dedekam Geelmeyden (1832-1912) som gründer. Den første fabrikken, med to slipeapparater, sto ferdig i 1873, men ble herjet av brann alt fem år seinere. Fabrikkruinen ble etter hvert overtatt av selskapet Smith & Thommesen, som utover i 1880-åra fikk virksomheten i gang igjen. I 1896 satset selskapet stort og utvidet fabrikken, slik at den fikk ni varmslipeapparater og tjue pappmaskiner. For å kunne holde et slikt produksjonsapparat i kontinuerlig drift ble det også investert i en ny dam ovenfor fossen og i nye turbiner. Ekspansjonen fortsatte i de første årene på 1900-tallet, med flere maskiner og med taubane til Helle ved Arendal. Selskapet så også tidlig at fallrettighetene kunne gi avkastning på flere måter. Omkring første verdenskrig ble det minste sliperiet ombygd til kraftstasjon. Etter at krigen var over samarbeidet Smith & Thommesen med Fossekompaniet om videre kraftutbygging. I 1974 overtok Aust-Agder energi mot løfte om å levere Smith & Thommesen 85 GWh vederlagsfritt til evig tid. Året etter startet bygginga av et nytt kraftverk som sto ferdig i 1977-78.  Dette er ei såkalt «kulpetrapp», med små avsatser som gjør det mulig for den anadrome fisken å hoppe fra basseng til basseng oppover mot dammen og det ovenforliggende vassdraget. 

Fisketrappa i forgrunnen ble antakelig bygd i samarbeid mellom tresliperiet og den norske stat. Høsten 1900 ble det i hvert fall fremmet forslag om et slikt spleiselag i Stortinget:

«Endelig opføres under post 13 kr. 800,00 til anlæg af laksetrapper i Rygene foss i Nisserelven. Fossen ligger 11 kilometer fra elvemundingen, medens det oplyses, at laksen, naar fossen er passeret, kan gaa 30 kilometer længere op.

Forholdene i Rygene foss har altid været vanskelige for laksens fremkomst paa grund af naturforholdene og en del ældgamle faststaaende fangstindretninger. I den sidste tid er al passage for laks omtrent umuliggjort ved anlæg af en dam til et træsliberi øverst i fossen. Her pligter dameieren efter vasdragsloven at skaffe fisken passage, og han er ogsaa villig dertil; men naar det nederste parti vedbliver at være næsten ufarbart, hjælper dette lidet.

Nu er dameieren ogsaa villig til at gjøre det nederste parti af fossen fremkommeligt mod et bidrag af kr. 800,00, hvilket svarer til omtrent ⅓ af det hele anlægs kostende.

Komiteen finder i henhold til disse oplysninger intet at indvende mod, at beløbet bevilges. Hvad vedligeholdelsen angaar, gaar man ud fra, at den bliver det offentlige uvedkommende; idet man derom henholder sig til det i propositionen af fiskeridirektøren udtalte.»
  Photo: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum

Dammen ved fossen Rygene eller Rykende i Nidelva i Aust-Agder. Fotografiet er tatt fra sør mot nord, langsmed dammen og med fisketrappa som skulle gjøre det mulig for fisken å ta s...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to