• Kilenotfiske i Sunnfjord. Fotografiet ble tatt i 1913. Kilenota er et fiskeredskap som ble utviklet på første halvdel av 1800-tallet med sikte på laksefiske i langs kysten og i fjordene, der laksen vandret mot gytevassdragene. Kilenota står fast montert ut fra land. Den holdes på plass med store dregger. Redskapet består av et ledegarn, som fører fisken inn i et lukket rom hvor den blir stående innestengt. Kilenøtene ble satt ut ved fiskesesongens begynnelse på våren og demontert når sesongen var over. Laksefiske med faststående redskaper som kilenot og krokgarn er forbeholdt grunneierne. Gode plasser for kilenot var verdifulle, for nøtene var svært effektie fangstredskaper. Da denne redskapstypen ble stadig mer utbredt langs norskekysten på andre halvdel av 1800-tallet viste det seg raskt at det gikk ut over laksefisket i elvene, noe som innebar interessekonflikter mellom innehaverne av kilenøtene og elvefiskerne. Det første forsøket på å regulere bruken av kiletnøtene kom med «Lov indeholdende Tillæg til og Forandringer i Lovgivningen om Fredning af Lax og Søørret» av 17. juni 1869. Her, i § 3, ble ansvaret for initiativ til regulerende bestemmelser lagt til det regionale forvaltningsleddet, «amtene», som seinere ble kalt fylker; 

«Efter Andragende fra vedkommende Amtsformandskab kan Kongen for større eller mindre Fjord- eller Kyststrækning indskrænke Brugen af Kilenot og andre selvfangende Redskaber, som maatte være i høi Grad skadelige for Laxefiskeriet.  Saadan Indskrænkning maa dog ikke gaa videre, end at det forbliver tilladt at benytte Redskaberne i mindst 3 Døgn ugentlig.»

Fylkene kunne følge opp dette med bestemmelser av denne typen:

«At det i Medhold af Lov angaaende Forandringer i Lovgivningen om Lax og Søørret af 17de Juni 1869 § 3 bestemmes: Medregnet den i Loven af 23de Mai 1863 § 2 bestemte ugentlige Fredningstid skal det i Søndre Throndhjems Amt være forbudt fra Torsdag Aften Kl. 6 til Søndag Aften Kl. 6 at bruge Kilenot eller andre ligende selvfangende med særskilt Fangerum samt med Ledning eller Ledningsgarn forsynede Redskaper.»

Den generelle lovgivinga fastholdt imidlertid grunneiernes rettigheter - her sitert fra «Lov om Laks- og Søørretfiskerierne m. v.» av 8. april 1905:

«I sjøen tilkommer der den nærmest tilstødende Grunds Eier Eneret til Laks- og Sjøørretfiske, forsaavidt Fisket foregaar med Kilenot, Laksevarp eller lignende Redskaber, samt Kroggarn.»

Litt mer informasjon om interessekonfliktene rundt bruken av kilenøter finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum

Kilenotfiske i Sunnfjord. Fotografiet ble tatt i 1913. Kilenota er et fiskeredskap som ble utviklet på første halvdel av 1800-tallet med sikte på laksefiske i langs kysten og i fjo...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to