"Rendalen søndre Statsalmenning. Dichotyp Gran i Husflostykket. Fundet og fot. av Ielstrup."

Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger/Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert etter emner og personnavn hos DSS, uten egne nummer.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to