• Parti fra Bleikvasselva i Hemnes kommune på Helgeland. Bildet viser et stilleflytende elveparti omgitt av granskog med innslag av bjørk. Til høyre på vannspeilet aner vi starten på noe som later til å ha vært et stryk. Ifølge innskrift på et kartotekkort med kopi av dette fotografiet i arkivet fra den statlige skogadministrasjonen, skal dette fotografiet være tatt et par hundrede meter ovenfor Bleikvasselvas utløp i «Røsaaen» - Røssåga. Her skal det ha vært påbegynt reguleringsarbeider høsten 1909. Poenget var å gjøre vassdraget mer fløtbart, slik at det skulle bli enklere å få tømmer fra Bleikvassli over i Røssåga, og dermed fram til et marked der det var flere kjøpere. Skogdirektøren besluttet i februar 1909 å stille 500 kroner til disposisjon for disse reguleringsarbeidene. Skoginspektør Ivar Ruden sørget for at en del steiner og bergknauser, som hadde vært til hinder for framdriften av fløtingstømmeret, ble sprengt. Han tok også initiativ til at innløpene til en del sidevassdrag ble gjentømret. Da arbeidet var fullført viste det seg at det bare hadde kostet 300 kroner. Tidligere hadde tømmeret fra Bleikvassli, på grunn av de vanskelige fløtingsforholdene, vært solgt på elvebakkene langs Bleikvasselva. Fra og med 1910 ble både tømmer og ved fløtet over i Røssåga, hvor det nådde et større, regionalt marked.
  Photo: Ruden, Ivar Martin / Anno Norsk skogmuseum

«Bleikvaselven i Hemnes Statsskoger. Et par Hundrede M. ovenfor Utløpet av Røsaaen. Regulert 1909.»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to