Digitalt Museum Digitalt Museum

Kunst i offentlige rom - KORO

Vis oversikt Vis detalj

 

Side av 2

Neste

Christian Frederik konge av Norge 1814 • 1 objekt

Monumentet er regjeringens gave til Stortinget i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum. Søndag 18. mai ble monumentet av Christian Frederik avduket av Dronning Margrethe av Danmark på Eidsvolls plass foran Stortinget. DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja og H.K.H. Prins Henrik av Danmark var også til stede. Statsministeren og stortingspresidenten var vertskap ved arrangementet.

13. apr. 2012 — 19. juni 2014  

Solbakken barne ungdoms og familiesenter... • 14 objekter

Solbakken er et barne ungdoms og familiehjem for barn i alderen 0 - 15 år. Det er seks heldøgnsplasser for barn i alderen 0 - 15 år, og to familieleiligheter for foreldre med barn fra 0 - 3 år. Kunsten forholder seg til den bruk og funksjon rommene har i forhold til bruk og drift av institusjone. Farger er brukt som en positiv energikilde. Jenny-Marie Johnsen arbeider med foto og digitale medier og Vigdis Fjellheim arbeider med maleri. De begge har til felles at de vektlegger farger.

01. feb. 2008 — 31. des. 2010  

Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø • 4 objekter

Kunstprosjektet "Meddelser til de ankommende" i Tromsø omfatter fire skulpturer av Thomas Nordström og Annika Oskarsson. En av skulpturene er plassert utenfor Nordnorsk kunstmuseum, mens de tre andre er plassert ved ulike ankomssteder til Tromsø; havneterminalen, bybrua og lufthavnen, og er tenkt "å vise vei" til Nordnorsk Kunstmuseum. De fire verkene utgjør en helhet, samtidig som de kan oppfattes som selvstendige verk.

01. jan. 2006 — 31. des. 2009  

Tromsø ungdomssenter • 3 objekter

Tegning har fått fornyet fokus innen samtidskunsten, blant annet med yngre kunstnere som har vitalisert uttrykksformen. Siden vi alle har tegnet, "avkoder" vi dermed uttrykket uten forventninger om "den vanskelig tilgjengelige samtidskunsten". Til ungdomssenteret ønsket man å finne språk og uttrykk som appellerer spesielt til den unge målgruppen, med verk av Per Dybvig og Marianne Dalén Solhaugstrand.

26. jan. 2007 — 01. nov. 2009  

Samisk vitenskapsbygg • 14 objekter

Langs veien opp mot Diehtosiidas monumentale fasade står og ligger en særegen rekke av grønne steiner. Uten sokler og figurasjon er det nærmest som om skulpturene har vokst opp av seg selv her ved veikanten. Det er nesten sant, for de har ikke reist langt. Men de er hentet hit og bearbeidet av Hagbart Solløs. Med Kurt Hermansens hjelp har han forvandlet overgangen mellom bygda og vitenskapsbygget til en vandring blant lysende helligdommer. I stigningen opp mot et hus bygd for kunnskap, leder de tankene over mot de mytiske og magiske aspektene ved det tradisjonsrike samiske kulturlandskapet. Art in Diehtosiida – indigenous perspectives, innovation and diversity Along the road up towards the monumental façade of the Sámi Science Center, or Diehtosiida, as the building is known, one finds an unusual row of green stones, some standing, some reclining. In the absence of pedestals and figuration, it is almost as if the sculptures had sprung from the ground of their own accord, right beside the road. Which is almost true, for these stones have not travelled far. They were brought here and worked on by Hagbart Solløs. With the help of Kurt Hermansen, Solløs has transformed the path from the town to the college building into a walk among radiant shrines. On the climb up to a house built to serve learning, they help to focus the mind on the mythical and magical aspects in the rich traditions of the Sámi cultural landscape.

01. jan. 2007 — 09. okt. 2009  

Skatt Nord Hammerfest • 1 objekt

Marianne Heier har innledningsvis i sitt kunstprosjekt inngått som ”ulønnet” ansatt i kontorstaben for en to måneders arbeidsperiode. Hennes stedsspesifikke verk har, som i mange av hennes tidligere prosjekter, form av en gave: Denne gang en norsk trehytte midt i kontorlandskapet til avløsning for det tidligere pauserommet. Her kan ansatte fremover ha sine lunsj- og kaffepauser og holde møter. Heiers kunstpraksis ligger tett opp til relasjonell estetikk. Hun går inn i offentlige institusjoner i og utenfor kunstscenen, og tilvirker endringer i stedets arkitektoniske og fysiske strukturer i dialog med de som arbeider der. Målet er å gi nye opplevelser av det tilvante og bidra funksjonelt og estetisk til stedet. In the initial phase of her art project, Marianne Heier joined the office staff as an ’uncompensated’ employee for a period of two months. Like many of Heier’s previous projects, her site-specific work Waldgänger takes on the form of a gift. This time, a Norwegian log cabin right in the middle of the open-plan office replaced the old lunch room. In the future, the staff can have their meals, coffee breaks and meetings there. Heier’s artistic practice is closely linked to relational aesthetics. She enters public institutions both inside and outside of the art world and effects changes to the sites’ architectural and physical structures in dialogue with those who work there. The objective is to bring about new perceptions of familiar surroundings and to offer a functional and aesthetic contribution to the relevant institutions.

01. jan. 2008 — 01. jan. 2008  

Troms Fylkesskattekontor • 1 objekt

Erle Stenberg og Elin Tanding Sørensens installasjon for det nye fylkesskattekontoret i Troms er integrert i publikumsområdet i inngangspartiet. Verket er utført i norske 50-øringer og består av en ornamental tegning montert direkte på vegg og en skulptur på gulvet. Mønsteret i tegningen er basert på diagrammet Strange Attractor som er hentet fra kaosteori, og har et energisk preg der mønsteret så å si virvles opp på veggen. Skulpturen tar utgangspunkt i den lokale fjellformasjonen Kistefjellet ved Senja.

01. jan. 2007 — 01. apr. 2007  

Alta ungdomssenter • 3 objekter

Utvalget ønsket at kunsten skulle fungere identitetsskapende for institusjonen og brukerne. Man ønsket en gjenspeiling av institusjonens fundament og virksomhet, og definerte derfor byggenes sosiale møteplasser som arena for kunstprosjektene. Det skulle handle om identitet og trivsel; berøring gjennom et lett, og gjerne humoristisk blikk. Valget falt på kunstprosjekter som var innholdsmessig lett forståelige, og som samtidig hadde et formspråk og en karakter som talte godt både til unge og voksne. The arts committee set out to find artwork that would have an identity-forming effect for the institution and its users. Aiming for a reflection of the juvenile home's foundation and activities, the buildings' social meeting points were designated as arenas for the art projects. The focus was to be on identity and well-being; on reaching people through a light-hearted, perhaps humorous, view of things. The final selections were thus artworks with easily comprehensible content and a visual language and style that speak to young and adults alike.

01. jan. 2007 — 01. jan. 2007  

Hålogaland Teater • 4 objekter

01. mai 2002 — 01. des. 2006  

Midtre Hålogaland politidistrikt • 1 objekt

Fredrik Raddums verk befinner seg på fondveggen i politihusets inngangsparti. Raddum har tatt utgangspunkt i rommets funksjon som venterom og laget et verk som fungerer som et uventet, underholdende element i en ventesituasjon. Verket består av en blå strek som begynner under politiskiltet på veggen ute og bukter seg videre over veggen inne for å ende i en pil mot et rødt sirkulært punkt på gulvet. Noen få cm over punktet henger en mann i en gren. Formspråket er naivistisk med glade farger og glatt finish.

01. des. 2004 — 01. des. 2006  

Høgskolen i Harstad • 4 objekter

31. juli 2003 — 07. apr. 2006  

Kirkenes lufthavn Høybuktmoen • 1 objekt

Edith Lundebrekkes verk FLUX består av 17 like store relieffer av malte trespiler som til sammen skaper en sammenhengende frise. Fem geometriske figurer danner rammen for alle komposisjonene. Relieffenes oppbygging og farger skaper en aktiv og en passiv side, slik at de endrer karakter og oppleves ulikt fra forskjellige betraktningsvinkler. Prosjektet er gjennomført av KORO på oppdrag fra Avinor. Edith Lundebrekke’s piece FLUX consists of 17 relief panels of identical size made from painted wood laths that together form a continuous frieze. All the compositions are based on five geometric shapes. The structure and colors of the reliefs create active and passive fields, so the panels change character and are perceived differently from different points of view. The Project was completed by KORO on Commission by Avinor.

01. jan. 2006 — 01. jan. 2006  

Senter for nordlige folk • 2 objekter

Senter for nordlige folk har som formål å utvikle, ivareta og fremme urfolkskulturer, med særlig vekt på nordlige folks kulturer. Institusjonen er et kompetansesenter for samisk språk, historie og kultur, og har satt seg som mål å fungere som en sentral fagpolitisk og kulturell enhet innen samiske spørsmål, der hovedvekten vil være knyttet opp mot sjøsamiske utfordringer. Kunstkonsulent Hilde Skancke Pedersen har ledet kunstprosjektet

07. juli 2011 —  

Magnormoen kontrollstasjon • 2 objekter

Billedkunstner Johan Urban Bergquist har levert to verk til Magnormoen kontrollstasjon: et større veggmaleri i kontrollhallen samt et mindre veggarbeid i venterommet. I tillegg til å inneholde kontrollhaller for kjøretøy, er dette bygget både en grense-stasjon og en informasjonsinstans, slik at den for enkelte mennesker vil kunne være det første møtet med norsk Tollvesen. Kontrollstasjonen oppføres på et grensepunkt som er spesielt kjent for å samarbeide på tvers av landegrenser.

11. aug. 2011 —  

Høgskolen i Vestfold • 11 objekter

Arbeidet med å velge kunst til Høgskolen startet i kunstutvalget i 2006 og sprang ut fra et ønske om å ta pulsen på Høgskolen som en levende institusjon i endring og med en arkitektonisk og menneskelig sammensatt helhet.

02. feb. 2012 —  

Still life • 1 objekt

Still life er en frysning av et fraflyttet gjenreisnings hus som ligger langs riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune.

01. jan. 2011 —  

Gjøvik omsorgssenter for barn • 1 objekt

Jorda er flat på Gjøvik – om et kunstprosjekt som ønsker å verne om barn i en sårbar situasjon.

07. feb. 2012 —  

R6 • 3 objekter

Kunst i offentlige rom - KORO har ansvar for kunstprosjektet til det nye Regjeringsbygg R6. Prosjektet vil lokaliseres i en av de viktigste politiske sammenhenger i Norge og være av nasjonal betydning. Budsjett er 9 mill kroner.

13. feb. 2013 —  

NHH- Norges Handelshøyskole • 1 objekt

Norges Handelshøyskole ble etablert i 1936 og er Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter og rundt 400 ansatte, hvor over 210 er i vitenskapelige stillinger. NHHs nybygg er ca. 13000 m2 stort og et 100 prosent universelt utformet lavenergibygg med fire etasjer og kjeller. Bygget ble offisielt åpnet 26. august 2013 og hele NHH-miljøet ble samlet på ett område for første gang siden 1974. Kunstutvalget ved NHH har hatt et ønske om å bidra til kunstprosjekter som går i dialog med institusjonen og som gjenspeiler noe av institusjonens virksomhet. Kunstutvalget bestemte tidlig i sitt arbeid at kunsten til institusjonen ikke skulle være passivt dekorerende, men aktivt stille spørsmål og skape engasjement og samtidig reflektere stikkord som solid, anerkjent og kvalitet; stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til. Kunstutvalget har også ønsket at kunsten skal kommunisere godt med studentene ved høyskolen og har derfor målbevisst invitert unge kunstnere til konkurransene. Resultatet er fire kunstprosjekter som alle, på forskjellig vis, innfrir både forventninger og håp om hva kunst i en offentlig institusjon kan være. Den er monumental, ettertenksom, humoristisk og intelligent. Kunstutvalget ønsker å takke kunstnerne Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell, Anders Sletvold Moe, Kurt Johannessen og Bjørn-Kowalski Hansen for kunstprosjekter som på hver sin måte vil skape en positiv og betydningsfull forskjell for NHH i mange år fremover.

01. jan. 2013 —  

Gulating lagmannsrett • 2 objekter

Nye Gulating er blitt eit signalbygg med lav terskel og åpne rom som tydeliggjør moderniseringen og endringene innenfor domstolen. Endringene blir og synlige i to kunstprosjekter utført av britisk-amerikanske Sarah Morris og norske Marte Johnslien.

01. jan. 2012 —  

Universitetet i Oslo, Ole-Johan Dahls hu... • 14 objekter

Informatikkmiljøet ved Universitetet i Oslo (UiO) holder høy internasjonal standard når det gjelder utviklingen av ny teknologi og kommunikasjon. Med utviklingen av ny teknologi skapes også nye uttrykksmuligheter for kunstnere.

01. jan. 2011 —  

Minnelund Rena leir • 0 objekter

Kunstnerne May Bente Aronsen og Anders Lian vant en lukket konkurranse i 2011 med forslaget "Fravær" som minnelund for falne soldater. Nå er kunstprosjektet på plass i Rena leir. Minnelund Rena Leir.

11. jan. 2013 —  

Høgskolen i Ålesund • 0 objekter

Bugge Vatne sine collager skapes ved hjelp av små utklipp hentet fra eventyrlige og oppdagelsessøkende universer til tegneserier som Tarzan, Korak, Bobo, Tintin og Bamse. Fra å være et atmosfærisk bakteppe for tegneseriefortellingen, blir naturfenomener et utgangspunkt hos Vatne. Ved å sortere ut for så å konstruere nye scenarioer, viser Vatne de mange estetiske fellestrekk som eksisterer i tegneserieformatet. Utklippene får nytt liv som blant annet stormende hav, uendelige fjellkjeder og karikerte jungelmotiv. Slik omdannes tegneserieartede naturen til et repeterende mønster, som synliggjør en umiddelbar kraft og lekenhet.

24. feb. 2014 —  

Nofima matforskningsinstituttet • 1 objekt

Kunstner ønsket med utsmykkingen å myke opp opp miljøet i kontorlandskapet. Den underlige formerutens klare referanser til den virkelige verden men som kunne virke kjent på betrakteren. Litt fantasifullt kan det se ut som det er. Hva befinner seg inni veggen hvis man sager bort et stykke og avdekker innsiden eller man kan se på det som ett utsnitt fra havet på 4000 metersdyp.

01. jan. 1982 —  

Lenke til bruk på Wikipedia
 

Side av 2

Neste

© KulturIT

Vennligst vent...